Datum
29.3.2020.
Početna CIJENA
558.326,81
Predmet aukcije
0f5e47c7-a6cf-4878-ae96-6a6be6190bbf
Mjesto
c74bbb48-f4bd-407e-8c16-5e193a519656
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

23.03.2020 | rok: 23.04. 2020 | CG | Herceg Novi
DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZASTUPANJE OPŠTINE HERCEG-NOVI
Davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera u KO Topla, KO Herceg Novi,KO Podi-štand

Tekst

CRNA GORA

OPŠTINA HERCEG-NOVI

Direkcija za imovinu i zastupanje

Broj:02-7426-31/20

Herceg-Novi, 23.03.2020.godine

Na osnovu čl.40 Zakona o državnoj imovini (SI.list CGbr.21/09 i 40/11), čl.5, 29, 30 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (SI list CG br.44/10), Odluke o davanju u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja br.:01-1 -018-515/20 od 13.03.2020 godine, Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi objavljuje sledeći,

JAVNI POZIV za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja

1.Opština Herceg Novi objavljuje prvi javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih

objekata za sezonu 2020.godine u periodu od 01.06.2020 - 01 10.2020.godine, na sledećim lokacijama:

IGALO:

1. Lokacija u Igalu- Dubrovačka ulica, kat.parc.132 K.O.Topla - ugostiteljski aparat -A.1, površine 1m2, početna cijena zakupa iznosi 92,00 eura mjesečno

2. Lokacija u Igalu- Dubrovačka ulica, kat.parc.132 K.O.Topla - ugostiteljski aparat - A.2, površine 1m2, početna cijena zakupa iznosi 92,00 eura mjesečno

3. Lokacija u Igalu- Omladinski park, kat.parc.650 K.O.Topla - ugostiteljski aparat za kukuruz - A.ku.1, površine 1m2, početna cijena zakupa iznosi 500,00 eura mjesečno

4. Lokacija u Igalu - Omladinski park, kat.parc.650 K.O.Topla -ugostiteljski aparat za kokice -A.ko.1, površine 1m2, počtna cijena zakupa iznosi 468,00 eura mjesečno

5. Objekat na lokaciji u Igalu - Omladinski park, kat.parc.650 K.O.Topla - prodajni pult za slike - PP.S1, površine 1m2, početna cijena zakupa iznosi 328,00 eura mjesečno

6. Objekat na lokaciji u Igalu - Omladinski paik, kat.parc.650 K.O.Topla- prodajni pult za slike - PP.S2, površine 1 m2, početna cijena zakupa iznosi 328,00 eura mjesečno

7. Lokacija u Igalu, Dubrovačka ulica, kat.parc.198 K.O.Sutorina- zabavni park, početna cijena zakupa iznosi 3.900, 00 eura mjesečno

TOPLA:

8. Objekat na lokaciji Topla- kod teniskih terena, kat.parc.2574/1 K.O.Topla - ugostiteljski aparat -A.1, površine 1m2, početna cijena zakupa iznosi 500,00 eura mjesečno

9. Objekat na lokaciji Topla- kod teniskih terena, kat.parc.2574/1 K.O.Topla -prodajni pult -PP.1, površine 1m2, početna cijena zakupa iznosi 194,00 eura mjesečno

10. Objekat na lokaciji Topla- kod teniskih terena, kat.parc.2574/1 K.O.Topla -prodajni pult -PP.2, površine 1m2, početna cijena zakupa iznosi 194,00 eura mjesečno

11. Objekat na lokaciji Topla-kod tunela, kat.parc.1245/1 K.O.Topla - ugostiteljski aparat - A.1, površine 1m2, početna cijena zakupa iznosi 600,00 eura mjesečno

12. Objekat na lokaciji Top!a-kod tunela, kat.parc. 1245/1 K.O.Topla - prodajni pult - PP.1, površine 1m2, početna cijena zakupa iznosi 194,00 eura mjesečno

13.Objekat na lokaciji Topla-kod tunela, kat.parc.1245/1 K.O.Topla - prodajni pult - PP.2, površine 1m2, početna cijena zakupa iznosi 194,00 eura mjesečno

HERCEG NOVI:

14.0bjekat na lokaciji Herceg Novi- Škver stepenište 28.oktobra, kat.parc.644 K.O.Herceg Novi- prodajni pult- PP.1, površine 1m2, početna cijena zakupa iznosi 194,00 eura mjesečno

15. Objekat na lokaciji Herceg Novi- Škver stepenište 28.oktobra, kat.parc.644 K.O.Herceg Novi- prodajni pult- PP.2, površine 1m2, početna cijena zakupa iznosi 194,00 eura mjesečno

16. Lokacija u Herceg Novom- Škver stepenište 28.oktobra, kat.parc.644 K.O.Herceg Novi - ugostiteljski aparat - A.1, poršine 1 m2, početna cijena zakupa iznosi 125,00 eura mjesečno

17. Lokacija u Herceg Novom- Škver stepenište 28.oktobra, kat.parc.644 K.O.Herceg Novi - ugostiteljski aparat - A.2, poršine 1m2, početna cijena zakupa iznosi 125,00 eura mjesečno

18. Objekat na lokaciji Herceg Novi- Škver stepenište 28.oktobra, kat.parc.639 K.O.Herceg Novi- prodajni pult- PP.4, površine 1m2, početna cijena zakupa iznosi 194.00 eura mjesečno

19 Obekat na lokaciji Herceg Novi- Škver stepenište 28. oktobra, kat.parc.639 KO Negseg Nov - prodajni duK- PP.5 površine imz, početna cijena zakupa iznosi iy4.UU eura mjesečno

20. Objekat na lokaciji Herceg Novi- Škver stepenište 28.oktobra, kat paro639 K.O.Herceg Novi- prodajni pult- PP.6, površine 1m2, početna cijena zakupa iznosi 194,00 eura mjesečno

MELJINE:

21. Lokacija u Meljinama 3, kat.parc.168 KO.Podi-štand- Š.1, površine 4m2, početna cijena zakupa iznosi 368,00 eura mjesečno

2 Predmetni objekti i lokacije se daju u zakup za potrebe postavljanja privremenih sezonskih objekata iz gore navedenih namjena

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u predmetne lokacije u kancelariji broj. 88 na trećem spratu - Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka.

3 Ugovorom o zakupu će se posebno definisati obaveza zakupca da lokaciju i objekat održava u ispravnom stanju, te da zakupninu plati odmah po zaključenju ugovora o zakupu, za lokacije koje se daju na period kraći od jedne godine

4 Početne cijene zakupa utvrđene su na osnovu izvještaja o procjeni tržišne vrijednosti kratkoročnog zakupa sezonskih privremenih objekata od 14.06.2019.godine i izvještaja o procjeni tržišne vrijednosti kratkoročnog zakupa lokacije za 3 sezonska privremena objekta od 09.03.2020.godine

5. Ugovori o zakupu će biti zaključeni za namjenu i period u skladu sa članom 1. ovog poziva.

6. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica, koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 100,00 eura na žiro račun Glavnog trezora Opštine Herceg-Novi, broj: 510-208-95, uz napomenu da se uplata vrši na ime depozita za učešće na javnom nadmetanju.

7. Uz ponudu, zainteresovana lica su dužna dostaviti:

-lične podatke (za fizička lica ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG odnosno

broj lične karte ili pasoša, a za pravna lica naziv i sjedište, Izvod iz Centralnog regstra privrednih subjekata za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica), -ovjerenu punomoć ukoliko ponuđač ne učestvuje lično u postupku nadmetanja, -dokaz u uplaćenom depozitu iz prethodnog člana,

-potvrdu izdatu od strane Sekretarijata za finansije i lokalne javne pnhoda Opštine Herceg Novi da nema dugovanja prema Opštini Herceg Novi.

- U ponudi i na koverti je potrebno navesti za koju lokaciju se ponuda podnosi, sa rednim brojem lokacije.Ukoliko jedno lice želi da dostavi ponude za više lokacija, za svaku se dostavlja posebna ponuda

U prijavi nije potrebno navoditi iznose ponuđene cijene, jer se samom dostavom ponude smatra da se prihvata početna cijena, a od broja zainteresovanih učesnika zavisi i ishod aukcije.

Ukoliko lice nakon registracije učesnika odustane od ponude, nema pravo na povraćaj depozita.

8. Rok za podnošenje ponuda je 23.04.2020 godine .

Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu Pobjeda, na internet stranici Opštine Herceg-Novi i na oglasnoj tabli Opštine Herceg Novi.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:

OPŠTINA HERCEG-NOVI, DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZASTUPANJE (sa naznakom PRIJAVA ZA NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJE POD REDNIM BROJEM - NE OTVARAJ), zaključno sa 23.04.2020godine, do 14,00 časova dok traje prijem pismena u Gradjanskom birou Opštine Herceg-Novi.

9. Javno nadmetanje - aukcija će se održati narednog radnog dana tačnije 24.04.2020 godine za lokacije od rednog broja 1 do rednog broja 11 sa početkom u 9:30 časova, i dana 27.04.2020.godine za lokacije od rednog broja 11 do rednog broja 21 sa početkom u 9.30 časova u velikoj sali Opštine Herceg-Novi u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za nadmetanje.

Nadmetanje će voditi Komisija imenovana od strane Predsjednika Opštine Herceg Novi.

Registracija učesnika će se obaviti 24.04.2020.godine u sali Opštine Herceg Novi sa početkom u 9:15 časova i 27.04.202p.godine sa početkom u 9:15 časova.

10. Neblagovremene i nepotpune ponude smatraju se nevažećim.

11 .Početna cijena zakupa je definisana ovim javnim pozivom, ukoliko više lica prihvati ponuđenu cijenu, ista se povećava za 10% od početne cijene koji iznos predstavlja aukcioni korak do dobijanja najpovoljnijeg ponuđača.

12. Učesnik koji ponudi najviši iznos zakupnine, proglašava se za najpovoljnijeg zakupca, a njegova ponuda biće prihvaćena ponudom za zakup.Sve ostale troškove plaća prvorangirani ponuđač.Uplaćeni depozit se uračunava u iznos zakupnine

Postupak javnog nadmetanja se smatra uspješnim i ako je dostavljena jedna važeća ponuda.

Prvorangirani je dužan u roku od 5 dana od proglašenja za prvorangiranog da zaključi ugovor o zakupu, u suprotnom smairaće se da je odustao od ponude, te nema pravo na povraćaj depozita. U tom slučaju, na zaključenje ugovora će biti pozvano drugorangirano lice. Ako dva prvorangirana ponuđača ne prihvate potpisivanje ugovora, Komisija će tender proglasiti neuspjelim.

13. Učesnicima koji ne budu proglašeni za prvorangirane ponuđače, depozit će biti vraćen nakon zaključenja ugovora sa prvorangiranim ponuđačem, uplatom na njihove žiro račune.

14. Opština Herceg-Novi će sa najpovoljnijim zakupcem zaključiti ugovor o zakupu poštujući uslove ovog poziva, po cijeni iz prvorangirane ponude, dok će sredstva uplaćenog depozita biti uračunata u cijenu zakupa, a sva druga prava i obaveze biće precizirani samim ugovorom.

15 Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva se mogu dobiti na telefon: 031-321-052 lokal 260 ili neposredno u kancelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje u zgradi Opštine Herceg-Novi, u vrijeme pnjema stranaka.

DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZASTUPANJE