Datum
8.8.2020.
Početna CIJENA
10.390,98
Predmet aukcije
1174a831-afd3-408d-a3b1-dff01618e6d2
Mjesto
c4d6feb3-ed0a-473c-9e13-470ab703a8c6
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak

14.06.2019 | rok: 31.12. 2019 | CG | Ulcinj
JP VODOVOD I KANALIZACIJA ULCINJ
Javni poziv za davanje u zakup javnim nadmejanjem - sanitarni čvor

Tekst

JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJAU ULCINJ

NDERMARRJA PUBLIKETJESJELLES DHE KANALIZIMIULQIN

Br.,Nr.I603

Ulcinj.Ulqin 03.06.2019 godine.vili.

Nu osnovu clanu 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (Sl.lisi CG br.21/09.40/ll),clana

29.30J1.32 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (Sl.lisl CG

hr.44/10).Zakljucka Vlade CG broj 07-1619 od 08.06.2017 godine.akta Predsjednika Opštine

Ulcinj broj 01-815/19-1 od 16.05.2019 godine.odluke o davanju pod zakup broj:1602 od

03.06.2019 godinejavno PreduzećeVodovod i kanalizacijaTMcinja objavljujc:

JAVNI POZIV za davanje u zakup javnim nadmejanjem - sanitarni čvor, ...

L Predmel javnog nadmetanja su:

I. Sanilami Č-vor na maloj plaži ispod slarog grada (jcdnug dicla.licve pvlvvinc ohickta

gledajući sa malc plaže u povrfini od 39 m2 ).

2.Sanitarni čvor na maloj plaži ispod siarog grada (jcdnog diela-dcsnc oolovine obiekta

i;Icdajuć-i sa malc plazc u povrSini od 39 m2 ).

Na kataslarskoj parccli broj 3595.Lisi nepokretnosli broj 607 KO Ulcinj.

Početni iznos zakupninc za ohjckat pod lačkom 1. jc 7.500.00 f bcz PDV-a.

Pocetni iznos zakupnine za objekat pod tačkom 2 je 7.500.00 f be/ PDV-a.

II. Nuvcdeni objekti (soiiitami Ćvorovi) koji su predmet javnog nadmelanju duju se u

/akupu u vidcnum stanju.nu pcriod do 31.12.2019 uoJine.

Dužina zakupa i sva prava i obavczc iz zakupnog odnosa utvrdit ćc sc ugovorom o zakupu.

IH.Pravo učeSća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i lizička lica.

Učesnici juvnog nudmclunju su duAni da uz prijavu dosluvc ličnc pinlutkc zu fi/iČko licc (imc i

prezime. adresu sianovanja. malični broj odmittno broj lićnc kartc ili pasosa). a za pravna lica

naziv i sjedisie. poivrda o rcgistraciji i/ Ccniralnog rcgisira privTednih subjckaia Poreske upravc

za domaca. odnosno dokaz o rcgisiraciji nadlcžnog organa maUCnc državc siranog ponudaOa za

strana lica.

IV.Učesnici javnog nadmetanja su dužni da prije počelka javnog nadmetanja uplate

depozil od 30 % počelnog iznosa za ohjekal za koji sc doslavlja prijava (za objckai pod tačkom

1. ili za objekat pod učkom 2.) na žiro racun JPVodovod i kanalizacijaUlcinj broj:510-66073-

89 kod CKB-Banke sa naznakom ..učesce na javnom nadmetanju* i dokaz o uplaćenom depozitu

podnesu sa prijavom.