Datum
4.6.2020.
Početna CIJENA
418.401,33
Predmet aukcije
0aa93520-96f2-4867-bc6d-a7c64ee549bc
Mjesto
04a5e06f-7798-496d-b70f-6fc3b49de0c0
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

15.05.2020 | rok: 16.06. 2020 | CG | Nikšić
STEČAJNI UPRAVNIK
Prodaja imovine stečajnog dužnika - poslovne zgrade,dvorište,građevinskaparcela,dvospratna i prizemna zgrada u KO Nikšić

Tekst

St.br.41/13

RUDNICI BOKSITA AO NIKŠIĆ-u stečaju

Ul.13 JULA 30.PIB 02000687;

Nikšić 15.05.2020.

Stečajni upravnik u stečajnom dužniku RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ, na osnovu Rješenja stečajnog sudije Privrednog suda Crne Gore, poslovne oznake St.br. 41/13 od 19.11.2013. godine, a u skladu sa čl. 134, 135, 136 Zakona o stečaju (SI. list CG, br. 1/2011;53/2016), obavještava o namjeri prodaje imovine, stečajnog sudiju.odbor povjerilaca.stečajnog dužnika, vlasnike stečajnog dužnika, stečajne povjerioce, kao i sva druga zainteresovana lica.da

OGLAŠAVA ČETVRTI PUT PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ -JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA,

Predmet prodaje:

Nepokretna imovina upisana u LN 782 KO Nikšić(Upravna zgrada stečajnog dužnika)

Zemljište:

Vgoj/ podbroj / Broj zgrade / Potes ili ulica i kućni broj / Način korišćenja-osnov sticanja / / Površina m2 / €/m2 / Procijenjena vrijednost /

4335/1 / 1 / Bul. 13 jul / Poslovne zgrade u privredi Građenje / / 830 / 70,00 / 58.100,00 /

4335/1 / 2 / Bul. 13 jul / Poslovne zgrade u privredi Građenje / / 118 / 70,00 / 8.260,00 /

4335/1 / / Bul. 13 jul / Dvorište Odluka državnog organa / / 3,394 / 70,00 / 237.580,00 /

4335/3 / / Bul. 13 jul / Gradjevinska parcela Odluka državnog organa / / 1,422 / 70,00 / 99.540,00 /

4335/4 / / Bul. 13 jul / Gradjevinska parcela Odluka državnog organa / / 168 / 70,00 / 11.760,00 /

/ / / / / 5,932 / / 415.240,00 /

Objekti: / / / / / / / /

Broj/ podbroj / Broj zgrade / Potes ili ulica i broj / Način korišćenja/osnov sticanja / Površina m2 / / €/m2 / / Procijenjena vrijednost

4335/1 / 1 / Bul. 13 jul / DVOSPRATNA ZGRADA -poslovna zgrada u privredi / 1,652.00 / / 600 / / 991.200,00

4335/1 / 2 / Bul. 13 jul / PRIZEMNA ZGRADA - poslovna zgrada u privredi / 118,00 / / (objekat je porušen) / / 0.00

Početna cijena po površinama datim u LN 782 KO Nikšić iznosi:1.406.440,00 €.

Način prodaje

Prodaja imovine stečajnog dužnika će se izvršiti dostavljanjem pisanih ponuda.u zatvorenim kovetrama, I ista će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna ponuda.

Imovina se prodaje u viđenom stanju, bez garancija kupcu i bez prava kupca na naknadni prigovor i reklamaciju, i stečajni upravnik ne odgovara za nedostatke na imovini koje kupac utvrdi nakon izvršene kuporodaje.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja po pozitivnim propisima Crne Gore imaju pravo kupovine predmetnih nepokretnosti, koja uplate depozit u iznosu od 5 % početne vrijednosti imovine na žiro račun br. 520-21559-97 kod Hipotekarne banke AD podgorica,

Na uplatnici kao svrha uplate naznačiti kaucija za učešće na licitaciji St.br.4i/13

Lica koja su zainteresovana za učešće na javnom nadmetanju dužna su da.dostave ponudu za učešće na licitaciji.na crnogorskom jeziku.koja sadrži:

izvod iz registra nadležnog organa kod kojeg je registrovano pravno lice koje daje ponudu,

ovlašćenje za zastupanje na javnom nadmetanju (za pravna lica),

fotokopiju lične karte za fizička lica

dokaz o uplati obaveznog depozita, (ovjeren od banke)

precizne instrukcije za povraćaj sredstava depozita ako se radi o stranom licu.

Ponude se dostavljaju do 16.06.2020 godine do 13 časova na adresu Privredni sud Crne Gore Podgorica.ul IV proleterske, br.2, sa naznakom St .br.41/13 PONUDA-NE OTVARAJ

Na licitaciji ne mogu učestovati lica koja nijesu uplatila depozit.

Ako u predviđenom terminu zakazanom ovim oglasom ,na naznačenu adresu ne bude dostavljena ni jedna ponuda za kupovinu imovine stečajnog dužnika.javno nadmetanje se proglašava neuspjelim

Otvaranje ponuda će se održati dana 17.06.2020 godine uli časova u Privrednom sudu Crne Gore u Podgorici, ul. IV proleterske, br.2, kancelarija broj 2. Izbor najpovoljnijeg ponuđača i proglašenje kupca

Kriterijum za odabir ponude je isključivo najveća ponuđena cijena

Odluku o prihvatanju najpovoljnijih ponuđača i prodaji imovine po ovom oglasu.stečajni upravnik će donijeti najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana održanog javnog nadmetanja-licitacije.

Uplaćeni depozit izabranog ponuđača je sastavni dio kupoprodajne cijene.dok će uplaćeni depozit ostalih ponuđača istima biti vraćen u roku od 5 (pet) dana od dana pravosnažnosti Odluke o prodaji.

Najbolji ponuđač je dužan da sa stečajnim upravnikom zaključi u propisanoj formi Ugovor o kupoprodaji (prenosu)imovine,odmah,a najkasnije u roku od 20 dana od dana pravosnažnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i prodaji imovine.Ukoliko najbolji ponuđač usmeno ili pismeno odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji u ostavljenom roku.gubi pravo na povraćaj depozita, a stečajni upravnik će proglasiti kupcem drugog ponuđača sa najvećom ponuđenom cijenom koja nije manja od početne cijene.

Troškovi notarske obrade ugovora o kupoprodaji, propisanih poreza ,i troškovi uknjižbe ,kao i ostali troškovi padaju na teret kupca.

Poslije izvršene prodaje stečajni upravnik će o izvršenoj prodaji, uslovima i cijeni obavijestiti stečajnog sudiju u roku od deset dana od dana izvršene prodaje.

Bliže informacije o uslovima i predmetu prodaje mogu se dobiti na telefon: +382 67 644 647