Datum
29.3.2020.
Početna CIJENA
216.356,56
Predmet aukcije
c2bf58b2-1ef2-4565-9d6a-f3b1ea500e10
Mjesto
16849deb-0af8-40c2-bdd1-aa234c20062f
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

12.03.2020 | rok: 16.04. 2020 | CG | Nikšić
STEČAJNA UPRAVNICA SNEŽANA JOVIĆ
prodaja nepokretnosti - poslovne zgrade u van privredi,neplodna zemljišta u KO Nikšić i KO Grahovac

Tekst

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju (Službeni list Crne Gore, br. 1/2011 i 53/2016) i Rješenja Privrednog suda Crne Gore St. Br. 424/19 od 22.04.2019. godine, stečajna upravnica GITANES EXPORT d.o.o. u stečaju Nikšić, OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine GITANES EXPORT d.o.o. u stečaju Nikšić (matični broj 02177854), i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju (Službeni list Crne Gore, br. 1/2011 i 53/2016) objavljuje prvi OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika

JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA

U skladu sa članom 136 Zakona o stečaju Obavještenje sadrži: mjesto i adresu na kojoj se imovina nalazi, detaljan opis imovine sa podacima o namjeni imovine, procijenjenu vrijednost imovine, postupak i uslove za izbor ponuda.

Mjesto i adresa:Imovina data pod DIO I i DIO II se nalazi na uglu ulica Stojana Kovačevića i Gojka Garčevića u Nikšiću dok se imovina data u DIO III nalazi između graničnih prelaza Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pored puta Nikšić - Trebinje (lliino brdo)

Procijenjena vrijednost imovine: Data je u okviru svakog dijela imovine.

Detaljan opis imovine sa podacima o namjeni imovine:

Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika sa datim opisom i namjenom imovine u pripadajućim listovima nepokretnosti:

DIO I Nepokretnosti date u LN 3794 - KO Nikšić sledeće namjene, površina i vrijednosti:

Broj/podbroj / Broj zgrade / Način korištenja / PD / m2 / €/m2 / Vrijednost

4831 / 1 / Podrumski prostor - jedna soba / 24 / 88 / 47970 / 42,213.60

4831 / 1 / Podrumski prostor - jedna soba / 48 / 85 / 479.70 / 40,774.50

Ukupno: 82,988.10

DIO II Nepokretnosti date u LN 3313 - KO Nikšić sledeće namjene, površina i vrijednosti:

Broj/podbroj / Potes ili ulica / Način korišćenja / Površina m2 / ©m2 / Vrijednost

4685/1 / Stara Varoš / Gradjevinska parcela / 237 / 129.36 / 30,658.32

4685/2 / Stara Varoš / Neplodna zemljišta / 25 / 129.36 / 3.234.00

4685/3 / Stara Varoš / Neplodna zemljišta / 40 / 129.36 / 5,174.40

4686/1 / Stara Varoš / Gradjevinska parcela / 165 / 129.36 / 21,344.40

4686/2 / Stara Varoš / Neplodna zemljišta / 44 / 129.36 / 5,691.84

Ukupno: 66,102.96

DIO III Nepokretnosti date u LN 72 - KO Grahovac sledeće namjene, površina i vrijednosti:

Broj/podbroj / Broj zgrade / Način korišćenja / m2 / €/m2 / Vrijednost

92 / 1 / Poslovne zgrade u van privredi / 30.00 / 55.20 / 1,656.00

Ukupno: 1,656.00

Sve ukupno: 150,747.06 €

Slovima:(stotinupedesethiljadasedamstotinačetrdesetsedameura+06/100)

Postupak i uslovi za izbor ponuda: Prodaja imovine vrši se javnim prikupljanjem ponuda, koje ponuđači dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: PRIVREDNI SUD CRNE GORE, ulica IV Proleterske br.2. Podgorica, neposredno na arhivi Suda ili putem pošte - preporučenom pošiljkom, sa naznakom GITANES EXPORT d.o.o. u stečaju Nikšić - JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA - PISANA PONUDA, NE OTVARAJ St. Br. 424/19. Razmatrače se sve ponude koje prispiju na naznačenu adresu, odnosno koje se lično dostave, najkasnije do 16.04 2020. godine do 12:00 časova.

Otvaranje ponuda obaviče se dana 16.04.2020. godine, sa početkom u 12:30 časova u kancelariji broj 21 Privrednog suda Crne Gore. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici. Ponude će otvarati stečajna upravnica.

Pravo učešća na javnom prikupljanju ponuda imaju sva domaća i strana - pravna i fizička lica koja blagovremeno dostave odgovarajuću bezuslovnu ponudu u zatvorenoj koverti, koja mora da sadrži (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):

Za pravna lica: Potvrdu o registraciji od nadležnog registra, ponudu potpisanu od lica ovlašćenog za zastupanje (sa tačnim nazivom predmeta prodaje i ponuđenom cijenom), naziv firme i sjedište, broj bankovnog računa i ime banke, garanciju ponude (izdatu od banke) ili potvrdu o uplaćenom depozitu - na iznos od najmanje 10% od procijenjene vrijednosti imovine za koju se dostavlja ponuda.

Za fizička lica: Potpisanu ponudu (sa tačnim nazivom predmeta prodaje i ponuđenu cijenu), ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, i ovjerenu fotokopiju lične karte ili punomoćje suda ako se radi o ovlašćenom licu, garanciju ponude (izdatu od banke) ili potvrdu o uplaćenom depozitu na iznos od najmanje 10% od procijenjene vrijednosti imovine za koju se dostavlja ponuda.

Ponuđena cijena izražava se u eurima. Ponude se mogu dostavljati, kako za ukupnu imovinu tako i za pojedine djelove imovine. U slučaju da ponuđači ponude iste cijene za pojedine djelove imovine koja je predmet prodaje, prednost će imati ponuđač koji dostavi ponudu za više djelova imovine. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Predmetna imovina se prodaje u viđenom stanju sa statusom u kojem se nalazi u trenutku prodaje, bez prava na naknadnu reklamaciju. Stečajna upravnica ne odgovara za nedostatke koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji. Ponuđači se pozivaju da sve podatke o imovini steknu ličnim uvidom.

Predmetna imovina će se prodati ponuđaču koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu, koja ne može biti manja od datih procijenjenih vrijednosti imovine.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donijeće stečajna upravnica u roku od 7 (sedam) dana od javnog otvaranja ponuda. Sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiće se ugovor o kupoprodaji u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja odluke stečajne upravnice o izboru najpovoljnijeg ponuđača, sa tim što je najpovoljniji ponuđač dužan da prilikom zaključivanja ugovora priloži dokaz daje uplatio cjelokupnu kupoprodajnu cijenu, u protivnom stečajna upravnica će smatrati da je ponuđač odustao od ponude i aktivirati garanciju ponude (ili zadržati uplaćeni depozit), i imovinu dodijeliti drugom rangiranom ponuđaču.

Stečajna upravnica će vratiti ponuđaču garanciju ponude, odmah nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji. Poslije izvršene prodaje stečajna upravnica će o izvršenoj prodaji, uslovima i cijeni obavijestiti stečajnog sudiju u roku od deset dana od dana izvršene prodaje. Stečajna upravnica će u roku od 15 (petnest) dana od dana otvaranja ponuda, svim ponuđačima dostaviti obavještenje o proglašenom najuspešnijem ponuđaču i visini prihvaćene ponude.

Sve poreske i druge obaveze koje proizilaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u cjeiost; snosi kupac.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00 -16:00 h na telefon br. 069/065-145. Stečajni račun Društva je otvoren kod Hipotekarne banke AD Podgorica br.520-39955-05.

U Podgorici, dana 11.03.2020.godine

Stečajna upravnica, Snežana Jović