Datum
29.3.2020.
Početna CIJENA
179.801,20
Predmet aukcije
aa0df16c-3e56-4e84-b5d1-72ff214b26e1
Mjesto
2ad5f901-2dc8-44bf-b0a1-9dcc4cbcb7b2
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

17.03.2020 | rok: 15.04. 2020 | CG | Cetinje
JAVNI IZVRŠITELJ VIDAK LATKOVIĆ
Prodaja nepokretnosti - stambeni prostor u zgradi i dvorište u KO Lastva, PJ Kotor

Tekst

Pos. Br. I - 421/2017

Javni izvršitelj Vidak Latković, postupajući u izvršnoj stvari izvršnog povjerioca OTP DEBT COLLECTION DOO, ul. Studentska bb, City kvart, zgrada Bemax, III sprat, Podgorica, protiv izvršnih dužnika ASANOVIĆ DRAGUTIN, LASTVA GRBAUSKA BB, Kotor i ASANOVIĆ DANILA, M. DAMIJANOVIĆA BB, Mojkovac, u skladu sa 169 -192. Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, donio je

ZAKLJUČAK O PETOJ PRODAJI

I ODREĐUJE SE ročište za ponovljenu petu prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti izvršnih dužnika ASANOVIĆ DRAGUTIN, LASTVA GRBAUSKA BB, Kotor i ASANOVIĆ DANILA, M. DAMIJANOVIĆA BB, Mojkovac, koje su upisane u LN br. 6 KO LASTVA PJ KOTOR i to

kat. parcele br. 471, po načinu korišćenja

dvorište, površine 330 m2 u pravu sukorišćenja i

stambenog prostora PD1, spretnosti P, površine 85 m2, na

kat. parceli br. 471, u zgradi broj 1. u obimu prva od po Ug izvršnih dužnika

II Peto ponovljeno javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti održaće se dana 15.04.2020. godine u 12:00 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja, ulica Bajova 127, Cetinje. Predmetne nepokretnosti izvršnog dužnika navedene u st. I ovog Zaključka su predmet prodaje po pravosnažnom Rješenju o izvršenju Javnog izvršitelja posl. oznake 1-421/2017 od 28.03.2017. godine, radi namirenja novčanog potraživanja izvršnog povjerioca u iznosu od 29.103.45 €, sa zateznom kamatom, te troškovima postupka.

III Nepokretnost navedena u st. I ima evidentirane terete kao u listu nepokretnosti.

IV Vrijednost opisanih nepokretnosti utvrđena je Rješenjem o utvrđivanju vrijednosti ovoga javnog izvršitelja od 29.01.2018. godine, u smislu čl. 168. ZIO na iznos od 104.990.02 €.

V Na petom javnom nadmetanju, nepokretnost se može prodati ispod utvrđene vrijednosti ali ne ispod visine potraživanja izvršnog povjerioca.

VI Ponuđači su dužni da najkasnije prije početka nadmetanja polože jemstvo na račun javnog iz-všitelja 520-13573-96 kod Hipotekarne banke AD Podgorica u iznosu od 10.499.00 €, što predstavlja 10% utvrđene vrijednosti nepokretnosti. Ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime jemstva. Zainteresovanim kupcima javni izvršitelj će omogućiti razgledanje nepokretnosti 8 dana prija održavanja javnog nadmetanja, na pismeni predlog zain-teresovanog kupca.

VII Najbolji ponuđač-kupac dužan je da cijenu za koju je kupio nepokretnost uplai na poseban račun javnog izvršitelja za izvršenje br. 520-13572-02 kod Hipotekane banke AD Podgorica, u roku od 15 dana od dana zaključenja javnog nadmetanje.

VIII Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos postignute cijene na javnom nadmetanju i ako bi se s obzirom na njegov red prvenstva mogao namiriti iz prodajne cijene dužan je da na ime cijene položi samo razliku između potraživanja i postignjute cijene.

IX Zaključak o prodaji će se objaviti u dnevnim novinama.

X Zaključak o nepokretnosti dostaviti strankama.

XI Svi zainteresovani kupci-ponuđači mogu se obratiti na tel. 041/241-315 email: vidak.latkovic@t-com.me

U Cetinju, 13.03.2020.god. JAVNI IZVRŠITELJ

Vidak Latković

Pravna pouka: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen prigovor shodno čl. 8 ZIO.