Datum
1.6.2020.
Početna CIJENA
341.543,44
Predmet aukcije
bf4497f0-0611-4ce8-87ac-e56bb87e09d0
Mjesto
c8d69983-44d5-467d-afd5-70400ddc3ff0
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

20.05.2020 | rok: 16.06. 2020 | CG | Podgorica
JAVNA IZVRŠITELJKA SNEŽANA PAVLLČLĆ
Prodaja nepokretnosti - šume 4. klase,livade 3.klase,pašnjaci 3.klase,više zgrada za odmor-vikendica u KO Prijevor,PJ Budva

Tekst

I.br1824/18

JAVNA IZVRŠITELJKA SNEŽANA PAVLlČlĆ IZ PODGORICE, u pravnoj stvari izvršnog povjerioca OPSTINA BUDVA, Trg Soraa 3, Budva, PIB: 02005409, koga zastupa punomoćnik Miloš Komnenić, advokat iz Podgorice, protiv izvršnog dužnika Marović Svetozara iz Budve, ul. Popa Jola Zeca bb, koga zastupaju punomoćnici Zdravko Begović, advokat iz Podgorice i Dimitrije Dapčević advokat iz Budve, radi naplate novčanog potraživanja, vr.spora: 868.010,39€, dana 18.05.2020. godine, donijela je

ZAKLJUČAK O PRODAJI

I Određuje se prvo ročište za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti izvršnog dužnika koje su predmet prodaje u ovoj pravnoj stvari, i to:

Idealnog dijela 507/1013 nepokretnosti izvršnog dužnika upisanoj u List nepokretnosti br. 188, PJ Budva, KO Prijevor I, i to:

kat. parcele br.109, potes Jaz,

šume 4. klase, površine 1013m2,

u obimu prava sukorišćenje 507/1013, (utvrđena vrijednost iznosi 73.819.20):

Idealnog dijela l/2 nepokretnosti izvršnog dužnika upisanoj u List nepokretnosti br. 81, PJ Budva, KO Prijevor I, i to:

kat. parcele br.34, potes Jaz,

šume 4. klase, površine 589m2,

u obimu prava sukorišćenje 1/2 (utvrđena vrijednost iznosi 40,994.40E):

Idealnog dijela 1/4 nepokretnosti izvršnog dužnika upisanim u List nepokretnosti br.73, PJ Kotor, KO Krimovice, i to:

kat. parcele br.703, potes Krimovice,

livada 3. klase, površine 1274m2, u obimu prava susvojina 1/4;

kat.parcele br.1126, potes Na Kalj, .

pašnjak 3. klase, površine 615m2,

u obimu prava susvojina 1/4; i

ka.tparcele br.1127, potes Na Kalj,

šume 4. klase, površine 2190m2,

u obimu prava susvojina Vt, (utvrđena vrijednost iznosi: 15,852.27€);

Idealnog dijela 1/8 nepokretnosti izvršnog dužnika upisanim u List nepokretnosti br.431, PJ Kotor, KO Krimovice, i to:

kat. parcele br.1067/1, potes Dubraljevina,

livada 4. klase, površine 1311m2.

u obimu prava susvojina 1/8;

katparcele br.1067/2, br. zgrade 1, potes Dubraljevina,

zgrada za odmor (vikendica), površine 51m2,

u obimu prava susvojina 1/8;

katparcele br.1067/3, potes Dubraljevina,

livada 4. klase, površine 249m2,

u obimu prava susvojina 1/8;

katparcele br.1068/1, potes Dubraljevina,

pašnjak 3. klase, površine 182m2,

u obimu prava susvojina 1/8;

katparcele br.1068/2, potes Dubraljevina,

pašnjak 3. klase, površine 250m2,

u obimu prava susvojina 1/8;

kat. parcele br.1069/1, potes Dubraljevina,

šume 4. klase, površine 3115m2,

u obimu prava susvojina 1/8;

katparcele br.1069/4, br. zgrade 1, potes Dubraljevina,

zgrada za odmor (vikendica), površine 68m2,

u obimu prava susvojina 1/8;

katparcele br.1069/5, br. zgrade 1, potes Dubraljevina,

zgrada za odmor (vikendica), površine 89m2,

u obimu pra.a susvojina 1/8;

kat. parcele br.1069/6, br. zgrade 1, potes Dubraljevina,

zgrada za odmor (vikendica), površine 107m2,

u obimu prava susvojina 1/8; i

katparcele br.1069/18, potes Dubraljevina,

šume 4. klase,površine 250m2,

u obimu prava susvojina 1/8, (utvrđena vrijednost iznosi: 11.966.21E).

II Ročište za prodaju navedenih nepokretnosti, usmenim javnim nadmetanjem, zakazuje se za dan 16.06.2020. godine, u 12:00 časova, u prostorijama javne izvršiteljke Snežane Pavličić iz Podgorice, na adresi ul.l3Jula,br.l8.

III Vrijednost predmetnih nepokretnosti utvrđena je pravosnažnim Rješenjem l.br. 1824/18 od 20.03.2019. godine (na osnovu nalaza i mišljenja vještaka), na ukupan iznos od 142,632.081

IV Na prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem, nepokretnosti se ne mogu prodati ispod utvrđene vrijednosti, s tim što se stranke mogu sporazumjeti izjavom datom na zapisnik kod ovog javnog izvršitelja da se nepokretnost može prodati putem javnog nadmetanja po cijeni nižoj od utvrđene vrijednosti.

V Ponudioci su dužni, izuzimajući izvršnog povjerioca, kao evenutal-nog ponuđača, da najkasnije dan prije početka nadmetanja, polože jemstvo na račun ovog javnog izvršitelja broj 550-17555-89 kod So-ciete Generale Banke Montenegro AD Podgorica, u iznosu od 10% utvrđene vrijednosti nepokretnosti. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja, osim drugom i trećem ponuđaču.

VI Najbolji ponudilac-kupac je dužan da cijenu za koju je kupio nepokretnosti položi kod javnog izvršitelja u roku od 15 dana od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi cijenu javni izvršitelj će proglasiti da je prodaja nepokretnosti tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnost. Ako ni taj ponuđač ne položi cijenu, koju je ponudio u određenom roku, javni izvršitelj će primijeniti ista pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da ponuđači ne uplate prodajnu cijenu u roku iz položenog jemstva, izmiriće se troškovi nove prodaje i nadoknaditi eventualna razlika između postignute cijene na ranijoj i novoj prodaji.

VII Zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnosti po dogovoru sa javnim izvršiteljem.

VIII Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti od javne izvršiteljke Snežane Pavličić iz Podgorice, na adresi ul. 13 Jula, br. 18, Podgorica ili putem telefona 067/500-840.

U Podgorici, dana18.05.2020. godine,

JAVNA IZVRŠITEUKA Snežana Pavličić s.r.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaključka prigovor nije dozvoljen