Datum
1.6.2020.
Početna CIJENA
460.538,33
Predmet aukcije
fc092388-4c2f-4661-a77b-fbc09b57e97d
Mjesto
2f3ec1d8-eb2d-4ffd-b66f-4d6c4b00a4bc
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

18.05.2020 | rok: 15.06. 2020 | CG | Bar
JAVNI IZVRŠITELJ VESELIN ŠĆEPANOVIĆ
Prodaja nepokretnosti - vrt, vinograd, njiva, voćnjak, šanac, rov, pašnjak u KO Dobra Voda

Tekst

lvm.br.1431/16.

Javni izvršitelj Veselin Šćepanović iz Bara.odlučujući u pravnoj stvari izvršnog povjerioca Prva banka Crne Gore.osnovana 1901 .godine,AD Podgorica.Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.141 .matični broj 02096099,žiro račun br.535-1-76,koju zastupa v.d. glavnog izvršnog direktora Tarik Telaćević, protiv izvršnog dužnika Đurović Damira iz Bara,Dobra Voda bb, na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice serjskog.br. 1828923,radi naplate novčanog potraživanja, VPS 6.612,42 €, dana 14.05.2020 godine, donio je

ZAKLJUČAK O PRODAJI

I Određuje se i prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti u suvlasništvu izvršnog dužnika Đurović Damira, upisanih u LN broj 414 KO Dobra Voda.

kat.parcela br. 1318,

vrt 3. klase, površine 110m2,

kat.parcela br. 1641,

vinograd 3. klase, površine 51m2,

kat.parcela br. 1641,

njiva 6. klase, površine 1423m2 i

kat.parcela br. 1680,

voćnjak 2. klase, površine 521 m2,

u svojini izvršnog dužnika 1/1;

nepokretnostima iz LN broj 413 KO Dobra Voda,

kat.parcela br. 1708,

šanac,rov,površine 160m2,

u susvojini izvršnog dužnika 1/20,

kat.parcela br. 2025,

voćnjak 3. klase, površine 370m2,

u svojini izvršnog dužnika 1/1;

nepokretnostima iz LN broj 931 KO Dobra Voda,

kat.parcela br. 3007,

pašnjak 4.klase,površine 801 m2,

u svojini izvršnog dužnika 1/1 i

nepokretnostima iz LN broj 1068 KO Dobra Voda,

kat.parcela br. 2598/2,

pašnjak 7.klase,površine 388m2,

u susvojini izvršnog dužnika 2/3

II Prvo javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti održaće se dana, 15.06.2020. godine u 12,00 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja u Baru, u Bul. 24. Novembar - pored cvjećare Orhideja.

III Nepokretnosti izvršnog dužnika navedene u st. I. ovog Zaključka su predmet prodaje po pravosnažnom i izvršnom rješenju o izvršenju Javnog izvršitelja, lvm.br. 1431/16 od 12.01.2017. godine i dopunskog rješenja o izvršenju lvm.br. 1431/16 od 27.12.2019. godine, radi naplate potraživanja izvršnog povjerioca u iznosu od 6.612,42 €, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom počev od dana 28.12.2016 godine, kao dana podnošenja predloga za izvršenja, pa do konačneisplate, iznos od 358,79 €, na ime nagrade za rad javnog izvršitelja do dana donošenja rješenja o izvršenju, iznos od 13,00 €, na ime troškova za preduzete radnje, iznos od 338,00 € na ime troškova izlaska na lice mjesta, iznos od 15,00 € na ime administrativnih taksi, iznos od 58,72 €, na ime dostavljanja javnim objavljivanjem, iznos cd 72,60€ na ime objavljivanja zaključka o I prodaji u dnevnom listu, iznos od 15,00€ na ime nagrade za donošenje zaključka o I prodaji, iznos od 30,00 € na ime organizovanja I prodaje, iznos od 6,50 € na ime dostave pismena strankama.

IV Nepokretnosti navedene u stavu I ima tereta upisanih u LN broj 414 KO Dobra Voda, LN broj 413 KO Dobra Voda, LN broj 931 KO Dobra Voda, LN broj 1068 KO Dobra Voda , i to: Zabiiježba rješenja o izvršenju, dopunskog rješenja o izvršenju lvm.br. 1431/16 od 27.12.2019. godine, u korist izvršnog povjerioca Prve banke Crne GoreAd Podgorica, na osnovu zaključka lvm.br. 1431/16 od 10.02.2020. godine, Javnog izvršitelja Veselina Šćepanovića.

V Vrijednost opisane nepokretnosti utvrđena je rješenjem ovog Javnog izvršitelja Ivm. br. 1431/16. od 06.03.2020. godine, u smislu odredbe čl. 168. ZiO na ukupan iznos od 197.906,68 €.

VI Na prvom Javnom nadmetanju za prodaju, nepokretnost se ne može prodati ispod utvrđene vrijednosti pod tač.5. Zaključka. Stranke i založni povjerioci mogu se sporazumjeti izjavom datom na zapisnik kod Javnog izvršitelja, da se nepokretnost može prodati putem Javnog nadmetanja po cijeni nižoj od utvrđene vrijednosti.

Ako se nepokretnost nije mogla prodati na prvom Javnom nadmetanju, Javni izvršitelj će zakazati drugo javno nadmetanje pod uslovima izčl. 173. ZIO.

VII Ponudioci su dužni da prije početka nadmetanja polože jemstvo na račun Javnog izvšitelja 535-16787-61. (na koji se polažu sredstva na ime jemstva) u iznosu od 19.790,66 €, što predstavlja 10% utvrđene vrijednosti nepokretnosti. Ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime jemstva odmah po zaključenju nadmetanja, osim II i III ponuđaču.

Zainteresovanim kupcima Javni izvršitelj će omogućiti razgledanje nepokretnosti 8 dana prije održavanja javnog nadmetanja, na pismeni predlog zainteresovanog kupca.

VIII Najbolji ponudilac-kupac je dužan da cijenu za koju je kupio nepokretnost uplati na poseban račun Javnog izvršitelja br. 535-16786-64. kod Prve banke Crne GoreAD Podgorica u roku od 8 dana od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi prodajnu cijenu Javni izvršitelj će proglasiti da je prodaja nepokretnosti tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvaće drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnost, a ako ni taj ponuđač ne položi cijenu koju je ponudio i to u određenom roku, Javni izvršitelj će pozvati trećeg po redu ponuđača da kupi nepokretnost, a u slučaju da sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne polože ponuđenu, odnosno prodajnu cijenu u navedenu roku, iz položenog jemstva od strane kupca izmiriće se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između cijene postignute na ranijoj i novoj prodaji.

IX Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos postignute cijene na javnom nadmetanju i ako bi se obzirom na njegov red prvenstva, mogao namiriti iz prodajne cijene, dužan je da na ime cijene položi samo razliku između potraživanja i postignute cijene.

U Baru, dana, 14.05.2020. godine

JAVNI IZVRŠITELJ Veselin Šćepanović s.r.

Pravna pouka:

Protiv navedenog zaključka nije dozvoljen prigovor či.8. ZIO.