Datum
7.6.2020.
Početna CIJENA
159.748,60
Predmet aukcije
c726b070-1e3c-45ee-aaaf-6404f9cdbb4c
Mjesto
31d1d43c-6549-4044-911b-9cc70c9aab9a
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

01.11.2019 | rok: 04.12. 2019 | CG | Nikšić
RUDNICI BOKSITA AĐ NIKŠIĆ
Prva prodaja imovine stečajnog dužnika Rudnici boksita AD Nikšić -javnim prikupljanja ponuda

Tekst

St.br.41/13

RUDNICI BOKSITA AĐ NIKŠIĆ-u stečaju

UI.13 JULA 30.PIB 02000687;

Nikšić,01.11.2019 godine

Stečajni upravnik u stečajnom dužniku RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ, na osnovu Rješenja stečajnog sudije Privrednog suda Crne Gore, poslovne oznake St.br. 41/13 od 19.11.2013. godine, a u skladu sa čl. 134, 135, 136 Zakona o stečaju (SI. list CG, br. 1/2011;53/2016), obavještava o namjeri prodaje imovine, stečajnog sudiju.odbor povjerilaca,stečajnog dužnika, vlasnike stečajnog dužnika, stečajne povjerioce, kao i sva druga zainteresovana lica.da

OGLAŠAVA

PRVA PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ -JAVNIM PRIKUPLJANJA PONUDA,

Predmet prodaje:

Nepokretna imovina upisana u LN 782 KO Nikšić(Upravna zgrada stečajnog dužnika)

Zemljište:

Broj/podbroj / Broj zgrade / Potes ili ulica i kućni broj / Način korišćenja-osnov sticanja / Površina m2 / €/m2 / / Procijenjena vnjednost

4335/1 / Bul. 13 jul / Poslovne zgrade u pnvredi Građenje / 830 / 77.4 / / 64,242.00 /

4335/1 / 2 / Bul. 13 jul / Poslovne zgrade u pnvredi Građenje / 118 / 77.4 / / 9,133.20 /

4335/1 / Bul. 13 jul / Dvorište Odluka državnog organa / 3,394 / 774 / / 262,695.60 /

4335/3 / / Bul. 13 jul / Gradjevinska parcela Odluka državnog organa / 1,422 / 77.4 / / 110,062.80 /

4335/4 / Bul. 13 jul / Gradjevinska parcela Odluka državnog organa / 168 / 77.4 / /13,003.20 / 5,932 459,136 80

Objekti: / / / / / / / /

41 / Bul. 13 jul / DVOSPRATNA ZGRADA -poslovna zgrada u privredi / 1,652.00 / / 662.10 / / 1,093,789.20

4335/1 / 2 / Bul. 13 jul / PRIZEMNA ZGRADA-poslovna zgrada u privredi / 118.00 / / (objekat je porušen) / / 0.00

Početna cijena po površinama datim u LN 782 KO Nikšić iznosili,552,926.00 €.

Način prodaje

Prodaja imovine stečajnog dužnika će se izvršiti dostavljanjem pisanih ponuda,u zatvorenim kovetrama,

Prodaja imovine stečajnog dužnika će se izvršiti dostavljanjem pisanih ponuda.u zatvorenim kovetrama,

I ista će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna ponuda. Imovina se prodaje u viđenom stanju, bez garancija kupcu i bez prava kupca na naknadni prigovor i reklamaciju, i stečajni upravnik ne odgovara za nedostatke na imovini koje kupac utvrdi nakon izvršene kuporodaje.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja po pozitivnim propisima Crne Gore imaju pravo kupovine predmetnih nepokretnosti, koja uplate depozit u iznosu od 10 % početne vrijednosti imovine na žiro račun br. 520-21559-97 kod Hipotekarne banke AD podgorica,

Na uplatnici kao svrha uplate naznačiti kaucija za učešće na licitaciji St.br.41/13

Lica koja su zainteresovana za učešće na javnom nadmetanju dužna su da.dostave ponudu za učešće na licitaciji.na crnogorskom jeziku.koja sadrži:

- izvod iz registra nadležnog organa kod kojeg je registrovano pravno lice koje daje ponudu, ovlašćenje za zastupanje na javnom nadmetanju (za pravna lica), fotokopiju lične karte za fizička lica dokaz o uplati obaveznog depozita, (ovjeren od banke) precizne instrukcije za povraćaj sredstava depozita ako se radi o stranom licu.

-Ponude se dostavljaju do 04.12.2019.godine do 14 časova na adresu Privredni sud Crne Gore Podgorica.ul IV proleterske, br.2, sa naznakom St .br.41/13 PONUDA-NE OTVARAJ Na licitaciji ne mogu učestovati lica koja nijesu uplatila depozit.

Ako u predviđenom terminu zakazanom ovim oglasom ,na naznačenu adresu ne bude dostavljena ni jedna ponuda za kupovinu imovine stečajnog dužnikajavno nadmetanje se proglašava neuspjelim

Otvaranje ponuda će se održati dana 05.12.2019 godine u 10 časova u Privrednom sudu u Podgorici, ul. IV proleterske, br 2, kancelarija broj 2.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača i proglašenje kupca

Kriterijum za odabir ponude je isključivo najveća ponuđena cijena

Odluku o prihvatanju najpovoljnijih ponuđača i prodaji imovine po ovom oglasu.stečajni upravnik će donijeti najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana održanog javnog nadmetanja-licitacije.

Uplaćeni depozit izabranog ponuđača je sastavni dio kupoprodajne cijene.dok će uplaćeni depozit ostalih ponuđača istima biti vraćen u roku od 5 (pet) dana od dana pravosnažnosti Odluke o prodaji.

Najbolji ponuđač je dužan da sa stečajnim upravnikom zaključi u propisanoj formi Ugovor o kupoprodaji (prenosu)imovine,odmah,a najkasnije u roku od 20 dana od dana pravosnažnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i prodaji imovine.Ukoliko najbolji ponuđač usmeno ili pismeno odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji u ostavljenom roku.gubi pravo na povraćaj depozita, a stečajni upravnik će proglasiti kupcem drugog ponuđača sa najvećom ponuđenom cijenom koja nije manja od početne cijene.

Troškovi notarske obrade ugovora o kupoprodaji, propisanih poreza ,i troškovi uknjižbe ,kao i ostali troškovi padaju na teret kupca.

Poslije izvršene prodaje stečajni upravnik će o izvršenoj prodaji, uslovima i cijeni obavijestiti

stečajnog sudiju u roku od deset dana od dana izvršene prodaje.

Bliže informacije o uslovima i predmetu prodaje mogu se dobiti na telefon: +382 67 644 647