Datum
20.2.2020.
Početna CIJENA
539.698,71
Predmet aukcije
aec92112-83e2-46d3-ab4b-992142685a87
Mjesto
0af2e527-51f7-4460-82fc-aaf4ea2d1d8c
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

01.10.2019 | rok: 29.11. 2019 | CG | Podgorica
JAVNA IZVRŠITELJKA SNEŽANA PAVLIČIĆ
Prva prodaja nepokretnosti - zemljište

Tekst

l.br.1256/19

Na osnovu člana 336, 337,341 i 342 Zakona o svojinsko pravnim odnosima (Službeni list Crne Gore broj 19/09) JAVNA IZVRŠITELJKA SNEŽANA PAVLIČIĆ IZ PODGORICE, u pravnoj stvari hipotekarnog povjerioca ERSTE BANK AD Podgorica, Ul. Arsenija Boljevića br. 2A, PIB: 02351242, koga zastupa punomoćnik Zoran Radunović, advokat iz Podgorice, protiv hipotekarnog dužnika: Šutulović Blaža iz Podgorice, uLRadoja Jovanovića br.30, i kreditnog dužnika: Šutulović Dragana iz Podgorice, Radoja Jovanovića 30, radi naplate novčanog potraživanja, vr.spora: 21.095,36€, dana 30.09.2019. godine, objavljuje

OBAVJEŠTENJE O VANSUDSKOJ PRODAJI

Prva vansudska prodaja nepokretnosti

hipotekarnog dužnika Šutulović Blaža iz Podgorice, ul.Radoja Jovanovića br.30, održaće se putem javnog nadmetanja dana 29.11.2019.godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Javne izvršiteljke Pavličić Snežane koje se nalaze na adresi ul. 13 Jula, br.18 Podgorica.

Predmet vansudske prodaje su nepokretnosti upisane u LN br. 5303, KO Podgorica III, PJ Podgorica, i to

kat.parcela br. 3099, potes R. Jovanovića, po načinu torišćenja njiva 1. klase, površine 289 m2, u obimu prava svojina Hipotekarnog dužnika 1/1,

na kojim nepokretnostima je u korist Hipotekarnog povjerioca konstituisana hipoteka osnovom Založne izjave UZZ br. 325/2012 od 05.12.2012.godine, radi obezbjeđenja potraživanja Hipotekarnog povjerioca prema kreditnom dužniku Šutulović Draganu,

osnovom Ugovora o kreditu LD12339/00045 od 05.12.2012.godine.

Procijenjena vrijednost i početna prodajna cijena navedenih nepokretnosti iznosi 53.750,00€. Ukupan iznos novčanog potraživanja po navedenom ugovoru o kreditu iznosi 21.095,3b€, na koji iznos se ima obračunati zakonska zatezna kamata počev od 30.05.2019. godine, pa do isplate. Procijenjeni realni troškovi prodaje i drugi izdaci nastali od početka postupka namirenja iznose 1.514,48€. Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju lica koja prije početka postupka prodaje uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u iznosu od 10% od početne prodajne cijene nepokretnosti sa svrhom uplate depozit za učešće u javnom nadmetanju na žiro račun postupajuće javne izvršiteljka br. 540-1072965 koji se vodi kod Erste bank AD Podgorica. Učesnici javnog nadmetanja su, uz prijavu, dužni da dostave dokaz o uplati depozita i lične podatke, i to za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj i kopiju lične karte, a za pravna lica: naziv, sjedište i izvod iz CRPS-a. Prijave se podnose javnoj izvršiteljki Snežani Pavličić na adresu ul. 13 Jul, br. 18, najkasnije do 27.11.2019.godine. Prijave moraju biti zapečaćene uz naznaku za javno nadmetanje - ne otvaraj. Prijave pravnih lica moraju biti ovjerene pečatom i potpisom njihovog ovlašćenog lica. Lica čija su prijave neblagovremene i neuredne ne mogu učestvovati u javnom nadmetanju. Smatraće se da su uslovi za javnu prodaju ispunjeni ako se u naznačeno vrijeme prijavi makar jedan učesnik koji ponudi iznos počtne cijene.

Predmetne nepokretnosti prodaće se licu koje na javnom nadmetanju ponudi najvišu cijenu. Najbolji ponudilac-ku-pac je dužan da u roku od 15 dana od dana prodaje položi cjelokupnu cijenu za koju je kupio nepokretnosti u depozit na žiro račun postupajuće javne izvršiteljke br. 540-1072965 koji se vodi kod Erste bank AD Podgorica, nakon čega je lice koje sprovodi postupak prodaje ovlašćeno da u roku od 8 dana od dana isplate cjelokupne kupoprodajne cijene u ime Hipotekarnog dužnika potpiše ugovor kojim se svojina na nepokretnostima opterećenim hipotekom prenosi na kupca i da ovjeri svoj potpis na tom ugovoru.

Ukoliko najbolji ponudilac-kupac ne isplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, javna izvršiteljka će proglasiti da je prodaja nepokretnosti tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnosti, pa ako ni taj ponuđač ne položi cijenu koju je ponudio u određenom roku, javna izvršiteljka će primijeniti ista pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da ponuđači ne uplate prodajnu cijenu ili ne zaključe Ugovor o kupoprodaji sa Hipotekarnim povjeriocem i navedenom roku, javna izvršiteljka će iz položenog jemstva izmiriti troškove nove prodaje i nadoknaditi eventualnu razliku između postignute cijene na ranijoj i novoj prodaji. Depozit ponuđača sa kojim je zaključen ugovor o kupoprodaji se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime depozita nakon zaključenja nadmetanja. Troškovi prenosa nepokretnosti (porez, takse i ostali troškovi prodaje) padaju u cjelosti na teret kupca. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti od ovlašćenog lica koje sprovodi postupak vansudske proda-je-Javne izvršiteljke Snežane pavličić na dresi ul. 13 Jula, br. 18 Podgorica, ili putem telefona 067/500-840; 020/673-222.

U Podgorici, dana 30.09.2019. godine

Ovlašćeno lice Javna izvršiteljka Snežana Pavličić