Datum
7.6.2020.
Početna CIJENA
487,36
Predmet aukcije
568cbe74-a7be-473f-b331-cc6dd80508cc
Mjesto
c4039fc1-3d33-466a-86a7-3f6be3895871
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

14.10.2019 | rok: 05.12. 2019 | CG | Podgorica
IZVRŠITEJKA SNEŽANA PAVLIČIĆ IZ PODGORICE
Prva vansudska prodaja nepokretnosti - objekti

Tekst

l.br.1099/19

Na osnovu člana 336,337,341 i 342 Zakona o svojinsko pravnim odnosima (Službeni list Crne Gore broj 19/09) JAVNA IZVRŠITEJKA SNEŽANA PAVLIČIĆ IZ PODGORICE, u pravnoj stvari hipotekarnog povjerioca ERSTE BANK AD Podgorica, Ul. Arsenija Boljevića br. 2A, koga zastupa punomoćnik Petar Minić, advokat iz Podgorice, protiv kreditnog dužnika Raković Saše iz Podgorice, ul. Zmaj Jovina 115 i hipotekarnog dužnika Raković Slobodanke iz Podgorice, ul. Zmaj Jovina br. 115, radi naplate novčanog potraživanja, vr.spora: 9.512,43€, dana 01.10.2019. godine, objavljuje

OBAVJEŠTENJE 0 VANSUDSKOJ PRODAJI

Prva vansudska prodaja nepokretnosti

hipotekarnog dužnika Raković Slobodanke iz Podgorice, održaće se putem javnog nadmetanja dana 05.12.2019. godine, sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Javne izvršiteljke Pavličić Snežane koje se nalaze na adresi ul. 13 Jula, br.18 Podgorica.

Predmet vansudske prodaje su nepokretnosti upisane u LN br. 5823, KO Podgorica III, PJ Podgorica, i to:

kat. parcela br.2090/502, potes Stari aerodrom, po načinu korišćenja zemljište ispod porodične stambene zgrade, površine 104m2, u obimu prava korišćenje 1/1 hipotekarnog dužnika Raković Slobodanke,

kat. parcela br.2090/502, potes Stari aerodrom, po načinu korišćenja dvorište, površine 284m2, u obimu prava korišćenje 1/1 hipotekarnog dužnika Raković Slobodanke,

objekat na kat. parceli br.2090/502, br. zgrade 1, po načinu korišćenja porodična stambena zgrada sa:

PD 1, garaža kao dio zgrade, prizemlje površine 40m2;

PD 2, stambeni prostor, prizemlje površine 40m2; i

PD 3, stambeni prostor, potkrovlje-mansarda, površine 80m2,

u obimu prava svojina 1/1 hipotekarnog dužnika Raković Slobodanke, na kojim nepokretnostima je u korist Hipotekarnog povjerioca konstituisana hipoteka osnovom Založne izjave UZZ 531/2013 od 14.08.2013. godine, radi obezbjeđenja potraživanja Hipotekarnog povjerioca prema kreditnom dužniku Raković Saši iz Podgorice, ul. Zmaj Jovina 115, osnovom Ugovora o kreditu LD/13219/00014 od 14.08.2013. godine. Procijenjena vrijednost i početna prodajna cijena navedenih nepokretnosti iznosi 115.600,00€. Ukupan iznos novčanog potraživanja po navedenom ugovoru o kreditu iznosi 9.512,43€, na koji iznos se ima obračunati zakonska zatezna kamata počev od 14.05.2019. godine, pa do isplate.

Procijenjeni realni troškovi prodaje i drugi izdaci nastali od početka postupka namirenja iznose 1.059,74€. Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju lica koja prije početka postupka prodaje uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u iznosu od 10% od početne prodajne cijene nepokretnosti sa svrhom uplate depozit za učešće u javnom nadmetanju na žiro račun postupajuće javne izvršiteljke br. 540-1072965 koji se vodi kod Erste Bank AD Podgorica. Učesnici javnog nadmetanja su, uz prijavu, dužni da dostave dokaz o uplati depozita i lične podatke, i to za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj i kopiju lične karte, a za pravna lica: naziv, sjedište i izvod iz CRPS-a. Prijave se podnose javnoj izvršitetjki Snežani Pavličić na adresu ul. 13 Jul, br. 18, najkasnije do 03.12.2019. godine. Prijave moraju biti zapečaćene uz naznaku za javno nadmetanje - ne otvaraj. Prijave pravnih lica moraju biti ovjerene pečatom i potpisom njihovog ovlašćenog lica. Lica čija su prijave neblagovremene i neuredne ne mogu učestvovati u javnom nadmetanju. Smatraće se da su uslovi za javnu prodaju ispunjeni ako se u naznačeno vrijeme prijavi makar jedan učesnik koji ponudi iznos početne cijene.

Predmetne nepokretnosti prodaće se licu koje na javnom nadmetanju ponudi najvišu cijenu. Najbolji ponudilac-kupac je dužan da u roku od 15 dana od dana prodaje položi cjelokupnu cijenu za koju je kupio nepokretnosti u depozit na žiro račun postupajuće javne izvršiteljke br. 540-1072965 koji se vodi kod Erste Bank AD Podgorica, nakon čega je lice koje sprovodi postupak prodaje ovlašćeno da u roku od 8 dana od dana isplate cjelokupne kupoprodajne cijene u ime Hipotekarnog dužnika potpiše ugovor kojim se svojina na nepokretnostima opterećenim hipotekom prenosi na kupca i da ovjeri svoj potpis na tom ugovoru.

Ukoliko najbolji ponudilac-kupac ne isplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, javna izvršiteljka će proglasiti da je prodaja nepokretnosti tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnosti, pa ako ni taj ponuđač ne položi cijenu koju je ponudio u određenom roku, javna izvršiteljka će primijeniti ista pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da ponuđači ne uplate prodajnu cijenu ili ne zaključe Ugovor o kupoprodaji sa Hipotekarnim povjeriocem i navedenom roku, javna izvršiteljka će iz položenog jemstva izmiriti troškove nove prodaje i nadoknaditi eventualnu razliku između postignute cijene na ranijoj i novoj prodaji. Depozit ponuđača sa kojim je zaključen ugovor o kupoprodaji se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime depozita nakon zaključenja nadmetanja.

Troškovi prenosa nepokretnosti (porez, takse i ostali troškovi prodaje) padaju u cjelosti na teret kupca. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti od ovlašćenog lica koje sprovodi postupak vansudske prodaje-Javne izvršiteljke Snežane Pavličić na adresi ul. 13 Jula, br. 18, Podgorica, ili putem telefona 067/500-840; 020/673-222. U Podgorici, dana 01.10.2019. godine

Ovlašćeno lice Javna izvršiteljka Snežana Pavličić