Prva vansudska prodaja nepokretnosti - zemljište


Datum
19.10.2019.
Početna CIJENA
10.323,89
Predmet aukcije
7178b5e5-3d82-492b-82f5-0c6f8049e2f7
Mjesto
87c9e954-db5d-46d5-b91a-19241ae705d1
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

01.10.2019 | rok: 29.11. 2019 | CG | Podgorica
JAVNA IZVRŠITELJKA SNEŽANA PAVLIČIĆ IZ PODGORICE
Prva vansudska prodaja nepokretnosti - zemljište

Tekst

Javna izvršiteljka Snežana Pavličić iz Podgorice

-Ul. 13 Jul br. 18-

l.br.1256/19

Na osnovu člana 336, 337, 341 i 342 Zakona o svojinsko pravnim odnosima (Službeni list Crne Gore broj 19/09) JAVNA IZVRŠITEUKA SNEŽANA PAVLIČIĆ IZ PODGORICE, u pravnoj stvari hipotekarnog povjerioca ERSTE BANK AD Podgorica, UL Arsenija Boljevića br. 2A, PIB: 02351242, koga zastupa punomoćnik Zoran Radunović, advokat iz Podgorice, protiv hipotekarnog dužnika: Šutulović Blaža iz Podgorice, uLRadoja Jovanovića br.30, i kreditnog dužnika: Sutulović Dragana iz Podgorice, Radoja Jovanovića 30, radi naplate novčanog potraživanja, vr.spora: 21.095,36€, dana 30.09.2019. godine, objavljuje

OBAVJEŠTENJE 0 VANSUDSKOJ PRODAJI

Prva vansudska prodaja nepokretnosti

hipotekarnog dužnika Šutulović Blaža iz Podgorice, ul.Radoja Jovanovića br.30, održaće se putem javnog nadmetanja dana 29.11.2019.godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Javne izvršiteljke Pavličić Snežane koje se nalaze na adresi ul. 13 Jula, br.18 Podgorica.

Predmet vansudske prodaje su nepokretnosti upisane u LN br. 5303, KO Podgorica III, PJ Podgorica, i to

katparcela br. 3099, potes R. Jovanovića, po načinu korišćenja njiva 1. klase, površine 289 m2,

u obimu prava svojina Hipotekarnog dužnika 1/1, na kojim nepokretnostima je u korist Hipotekarnog povjerioca konstituisana hipoteka osnovom Založne izjave UZZ br. 325/2012 od 05.12.2012.godine, radi obezbjeđenja potraživanja Hipotekarnog povjerioca prema kreditnom dužniku Šutulović Draganu, osnovom Ugovora o kreditu LD12339/00045 od 05.12.2012. godine.

Procijenjena vrijednost i početna prodajna cijena navedenih nepokretnosti iznosi 53.750,0O€. Ukupan iznos novčanog potraživanja po navedenom ugovoru o kreditu iznosi 21.095,36€, na koji iznos se ima obračunati zakonska zatezna kamata počev od 30.05.2019. godine, pa do isplate. Procijenjeni realni troškovi prodaje i drugi izdaci nastali od početka postupka namirenja iznose 1.514,48€. Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju lica koja prije početka postupka prodaje uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u iznosu od 10% od početne prodajne cijene nepokretnosti sa svrhom uplate depozit za učešće u javnom nadmetanju na žiro račun postupajuće javne izvršiteljka br. 540-1072965 koji se vodi kod Erste bank AD Podgorica. Učesnici javnog nadmetanja su, uz prijavu, dužni da dostave dokaz o uplati depozita i lične podatke, i to za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj i kopiju lične karte, a za pravna lica: naziv, sjedište i izvod iz CRPS-a. Prijave se podnose javnoj izvršiteljki Snežani Pavličić na adresu ul. 13 Jul, br. 18, najkasnije do 27.11.2019.godine. Prijave moraju biti zapečaćene uz naznaku iza javno nadmetanje - ne otvaraj. Prijave pravnih lica moraju biti ovjerene pečatom i potpisom njihovog ovtašćenog lica. Lica čija su prijave neblagovremene i neuredne ne mogu učestvovati u javnom nadmetanju. Smatraće se da su uslovi za javnu prodaju ispunjeni ako se u naznačeno vrijeme prijavi makar jedan učesnik koji ponudi iznos počtne cijene.

Predmetne nepokretnosti pradaće se licu koje na javnom nadmetanju ponudi najvišu cijenu. Najbolji ponudilac-kupac je dužan da u raku od 15 dana od dana prodaje položi cjelokupnu cijenu za koju je kupio nepokretnosti u depozit na žiro račun postupajuće javne izvršiteljke br. 540-1072965 koji se vodi kod Erste banks AD Podgorica, nakon čega je lice koje sprovodi postupak prodaje ovlašceno da u roku od 8 dana od dana isplate cjelokupne kupoprodajne cijene u ime Hipotekarnog dužnika potpiše ugovor kojim se svojina na nepokretnostima opterećenim hipotekom prenosi na kupca i da ovjeri svoj potpis na tom ugovoru.

Ukoliko najbolji ponudilac-kupac ne isplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, javna izvršiteljka će proglasiti da

je prodaja nepokretnosti tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnosti,

pa ako ni taj ponuđač ne položi cijenu koju je ponudio u određenom roku, javna izvršiteljka će primijeniti ista pravila

i na trećeg ponuđača. U slučaju da ponuđači ne uplate prodajnu cijenu ili ne zaključe Ugovor o kupoprodaji sa

Hipotekarnim povjeriocem i navedenom roku, javna izvršiteljka će iz položenog jemstva izmiriti troškove nove prodaje

i nadoknaditi eventualnu razliku između postignute cijene na ranijoj i novoj prodaji. Depozit ponuđača sa kojim je

zaključen ugovor o kupoprodaji se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponudiocima čija ponuda ne

bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime depozita nakon zaključenja nadmetanja.

Troškovi prenosa nepokretnosti (porez, takse i ostali troškovi prodaje) padaju u cjelosti na teret kupca.

Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti od ovlašćenog lica koje sprovodi postupak vansudske prodaje-Javne

izvršiteljke Snežane pavličić na dresi ul. 13 Jula, br. 18 Podgorica, ili putem telefona 067/500-840; 020/673-222.

U Podgorici, dana 30.09.2019. godine

Ovlašceno lice Javna izvršiteljka Snežana Pavličić