Datum
20.2.2020.
Početna CIJENA
229.308,20
Predmet aukcije
6e415fc3-29aa-4fdb-bec2-7483d1d94167
Mjesto
f4ddf219-a51e-4975-81be-beca89562db1
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

27.09.2019 | rok: 20.11. 2019 | CG | Podgorica
JAVNA IZVRŠITEUKA SNEŽANA PAVLIČIĆ
Prva vansudska prodaja nepokretnosti nepokretnosti

Tekst

l.br.1200/19

Na osnovu člana 336,337,341 i 342 Zakona o svojinsko pravnim odnosima (Službeni list Crne Gore broj 19/09) JAVNA IZVRŠITEUKA SNEŽANA PAVLIČIĆ IZ PODGORICE, u pravnoj stvari hipotekarnog povjerioca ER-STE BANK AD Podgorica, Ul. Arsenija Boljevića br. 2A, PIB: 02351242, koga zastupa punomoćnik Petar Minić, advokat iz Podgorice, protiv kreditnog dužnika Bigović Marije iz Podgorice, IX Crnogorske Brigade 462 i hipotekarnog dužnika Rončević Rajka iz Podgorice, ul. Vasa Ričkovića 40, radi naplate novčanog potraživanja, vr.spora: 61.003,95€, dana 25.09.2019. godine, objavljuje

OBAVJEŠTENJE 0 VANSUDSKOJ PRODAJI

Prva vansudska prodaja nepokretnosti hipotekarnog dužnika

Rončević Rajka iz Podgorice, održaće se putem javnog nadmetanja dana 20.11.2019.godine, sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Javne izvršiteljke Pav-ličić Snežane koje se nalaze na adresi ul. 13 Jula, br.18 Podgorica.

Predmet vansudske prodaje su nepokretnosti upisane u LN br. 177, KO Podgorica I, PJ Podgorica,

i to objekat na kat. parceli br.1189, br. zgrade 1, trosoban stan, PD 14, treći sprat površine 88 m2,

u obimu prava svojina hipotekarnog dužnika 1/1,

na kojim nepokretnostima je u korist Hipotekarnog povjerioca konstituisana hipoteka osnovom Ugovora o hipoteci Ov.br. 27816/10 od 11.08.2010.godine, radi obezbjeđenja potraživanja Hipotekarnog povjerioca prema kreditnom dužniku Bigović Mariji iz Podgorice, osnovom Ugovora o kreditu br. LD/10221/00018 od 11.08.2010.godine.

Procijenjena vrijednost i početna prodajna cijena navedenih nepokretnosti Iznosi 100.200,00€. Ukupan iznos novčanog potraživanja po navedenom ugovoru o kreditu iznosi 61.003,95€, na koji iznos se ima obračunati zakonska zatezna kamata počev od 31.05.2019. godine, pa do isplata Procijenjeni realni troškovi prodaje i drugi izdaci nastali od početka postupka namirenja iznose 1.764,57€. Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju lica koja prije početka postupka prodaje uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u iznosu od 10% od početne prodajne cijene nepokretnosti sa svrhom uplate depozit za učešće u javnom nadmetanju na žiro račun postupajuće javne izvršiteljka br. 540-1072965 koji se vodi kod Erste Bank AD Podgorica. Učesnici javnog nadmetanja su, uz prijavu, dužni da dostave dokaz o uplati depozita i lične podatke, i to za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj i kopiju lične karte, a za pravna lica: naziv, sjedište i izvod iz CRPS-a. Prijave se podnose javnoj izvršiteljki Snežani Pavličić na adresu ul. 13 Jul, br. 18, najkasnije do 18.11.2019.godine. Prijave moraju biti zapečaćene uz naznaku za javno nadmetanje - ne otvaraj. Prijave pravnih lica moraju biti ovjerene pečatom i potpisom njihovog ovlašćenog lica. Lica čija su prijave neblagovremene i neuredne ne mogu učestvovati u javnom nadmetanju. Smatraće se da su uslovi za javnu prodaju ispunjeni ako se u naznačeno vrijeme prijavi makar jedan učesnik koji ponudi iznos počtne cijene. Predmetne nepokretnosti prodaće se licu koje na javnom nadmetanju ponudi najvišu cijenu. Najbolji po-nudilac-kupac je dužan da u roku od 15 dana od dana prodaje položi cjelokupnu cijenu za koju je kupio nepokretnosti u depozit na žiro račun postupajuće javne izvršiteljka br. 540-1072965 koji se vodi kod Erste Bank AD Podgorica, nakon čega je lice koje sprovodi postupak prodaje ovlašćeno da u roku od 8 dana od dana isplate cjelokupne kupoprodajne cijene u ime Hipotekarnog dužnika potpiše ugovo

r kojim se svojina na nepokretnostima opterećenim hipotekom prenosi na kupca i da ovjeri svoj potpis na tom ugovoru. Ukoliko najbolji ponudilac-kupac ne isplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, javna izvršiteljka će proglasiti da je prodaja nepokretnosti tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnosti, pa ako ni taj ponuđač ne položi cijenu koju je ponudio u određenom roku, javna izvršiteljka će primijeniti ista pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da ponuđači ne uplate prodajnu cijenu ili ne zaključe Ugovor o kupoprodaji sa Hipotekarnim povjeriocem i navedenom roku, javna izvršiteljka će iz položenog jemstva izmiriti troškove nove prodaje i nadoknaditi eventualnu razliku između postignute cijene na ranijoj i novoj prodaji. Depozit ponuđača sa kojim je zaključen ugovor o kupoprodaji se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime depozita nakon zaključenja nadmetanja.

Troškovi prenosa nepokretnosti (porez, takse i ostali troškovi prodaje) padaju u cjelosti na teret kupca. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti od ovlašćenog lica koje sprovodi postupak vansudske proda-je-Javne izvršiteljke Snežane pavličić na dresi ul. 13 Jula, br. 18 Podgorica, ili putem telefona 067/500-840; 020/673-222.

U Podgoricl, dana 25.09.2019. godine

Ovlašćeno lice Javna Izvršitelika Snežana Pavličić