Datum
7.6.2020.
Početna CIJENA
895.457,04
Predmet aukcije
b1f67483-5220-4a9a-b509-ef7d99e9546a
Mjesto
7fe309b9-83d7-4254-a438-68681826b510
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

14.10.2019 | rok: 28.02. 2020 | CG | Kotor
OPŠTINA KOTOR DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA
Ustupanju u zakup poslovnih prostorija putem prikupljanja ponuda - na 5 godina

Tekst

OPŠTINA KOTOR DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA Broj: 02-3921

Kotor, 11.10.2019.godine.

Na osnovu člana 13 i 30 Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama (SI. list opštine Crne Gore - opštinski propisi broj 4/011), Odluke Komisije za poslovni prostor opštine Kotor broj: 02-3686/1 od 09.10.2019.godine Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora (u daljem tekstu: Direkcija) oglašava

JAVNI POZIV BR. 07/19 o

Ustupanju u zakup poslovnih prostorija putem prikupljanja ponuda - tendera

1. / Stari grad 316 / extra / 11,84 / / 70 / Kotor II / Suvenirnica / 36,30 / 5.g-uz moguć.produž.

2. / Stari grad 387 / extra / 26,59 / 1 / 179 / Kotor II / Trgovina-butik odjeće,obuće,nakita,naočara / 32,67 / 5.g-uz moguć.produž.

3. / ŠkaLjari bb-zgrada Doma kulture / III / 28,50 / / 705 / Škaljari / Kancelarija / 8,47 / 5.g-uz moguć.produž.

4. / Škaljari-Rakite IV L-l / III / 27,44 / 1 / 420 / Škaljari / Zanatstvo-frizerski salon / 12,10 / 5.g-uz moguć.produž.

5. / Stari grad 367 / extra / 40,00 / 1 / 136 / Kotor II / Ugostiteljstvo-slastičarna-proizvodnja i prodaja sladoleda, bez mogućnosti prodaje hrane i pića / 36,30 / 5.g-uz moguć.produž.

6. / Stari grad 321 / extra / 20,59 / 1 / 76 / Kotor II / Zanatstvo-foto radnja / 32,67 / 5.g-uz moguć.produž.

7. / Kiosk riva B / / 1,00 / 1 / 32 / Kotor 1 / Prodavnica novina / 700,00 / 5.g-uz moguć.produž.

Napomena: Poslovne prostorije se izdaju u viđenom stanju. Poslove prostorije pod rednim brojem 7. koristi raniji zakupac.

Ukoliko poslovni prostor bude, kao najpovoljnijem ponuđaču, dodjeljen drugom licu (učesniku na tenderu), primopredaja istih će se izvršiti nakon iseljenja ranijeg zakupca.

Ponuda treba da sadrži:

1. Tačan naziv i adresu ponuđača

2. Cijenu zakupa po m2 izraženu u € ( eurima) sa uračunatim PDV-om.

3. Oznaku poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi

4. pečat ipotpis ovlašćenog lica za privredna društva i preduzetnike, odnosno potpis ponuđača za fizička lica 5 . obavezu ponuđača da:

a. - uplate garantni depozit na iznos od 10% od minimalne (početne) cijene zakupa za vremenski period utvrđen javnim pozivom (5 godina), s tim što pravna lica umjesto uplate garantnog depozita, mogu položiti garanciju ponude naplativu na prvi poziv na iznos garantnog depozita od 10 % od minimalne (početne) cijene zakupa poslovnog prostora za vremenski period utvrđen javnim pozivom - 5 godina, sa rokom važenja 90 dana.

Uplata garantnog depozita se vrši na uplatni račun Opštine Kotor broj 530-18212-85 sa naznakom ZA JAVNO NADMETANJE Dokaz o uplati garantnog depozita ili garanciju banke (pravna lica) ponuđač je dužan da dostavi uz ponudu.

b. Osim dokaza iz podtačke a.tačke 5. ovog javnog poziva ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi još i sledeću dokumentaciju i to:

Fizička lica koja nijesu obveznici Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora po bilo kom osnovu: -lične podatke (ime i prezime .adresa stanovanja ,JMBG i broj lične karte ),

-dokaz da je ponuđač izmirio poreske obaveze, odnosno da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza-Akt Poreske uprave po mjestu prebivališta ponuđača, -dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Kotor-dva uvjerenja Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije opštine Kotor i to: Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnosti i Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih komunalnih taksi i poreza na firmu, -dokaz da poduđač nije obveznik kod Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, po bilo kom osnovu- potvrda Direkcije.

Fizička lica koja su obveznici Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora: -lične podatke (ime i prezime .adresa stanovanja ,JMBG i broj lične karte ),

-dokaz da je ponuđač izmirio poreske obaveze, odnosno da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza-Akt Poreske uprave po mjestu prebivališta ponuđača,

-dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Kotor- dva uvjerenja Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije opštine Kotor i to: Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnosti i Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih komunalnih taksi i poreza na firmu, -dokaz da je ponuđač izmirio sve obveze prema Direkcije za uređenje i zgradnju Kotora - potvrda Direkcije,

-dokaz da je ponuđač izmirio obaveze po osnovu utroška električne energije, utroška vode i odvoza smeća-Potvrda Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Potvrda JP Vodovod i kanalizacija Kotor i Potvrda JKPKotor Kotor,

-dokaz da je ponuđač u periodu zakupa poštovao komunalni red i da protiv istog u tom periodu nisu izrečene upravne mjere i radnje u postupku inspekcijskog nadzora-Akt Komunalne policije opštine Kotor.

Preduzetnici koji nijesu obveznici kod Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora po bilo kom osnovu: -podatke o preduzetniku (ime i prezime preduzetnika, trgovački naziv i potvrda o registraciji kod CRPS-a),

-dokaz da je ponuđač izmirio poreske obaveze, odnosno da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza-Akt Poreske uprave po mjestu prebivališta preduzetnika, -dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Kotor- dva uvjerenja Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije opštine Kotor i to: Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnosti i Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih komunalnih taksi i poreza na firmu,

dokaz da ponuđač nije obveznik kod Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, po bilo kom osnovu - Potvrda Direkcije.

Preduzetnici koji su obveznici kod Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora: podatke o preduzetniku (ime i prezime preduzetnika, trgovački naziv i potvrda o registraciji kod CRPS-a), dokaz da je ponuđač izmirio poreske obaveze, odnosno da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza-Akt Poreske uprave po mjestu prebivališta,

-dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Kotor- dva uvjerenja Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije opštine Kotor i to: Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu po.eza na nepokretnosti i Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih komunalnih taksi i poreza na firmu,

dokaz da je ponuđač izmirio sve obaveze prema Direkciji za uređenje i zgradnju Kotora -potvrda Direkcije,

dokaz da je ponuđač izmirio obaveze po osnovu utroška električne energije, utroška vode i odvoza smeća-potvrda Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, potvrda JP Vodovod i kanalizacija Kotor i potvrda JKPKotor Kotor,

dokaz da je ponuđač u periodu zakupa poštovao komunalni red i da protiv istog u tom periodu nisu izrečene upravne mjere i radnje u postupku inspekcijskog nadzora-Akt Komunalne policije opštine Kotor.