Datum
30.9.2020.
Početna CIJENA
680.836,48
Predmet aukcije
7b1a9ff4-fc97-4d64-916e-f9d2ab5d7dd7
Mjesto
5ccbb5a5-e857-4c58-8efe-a085c9fd7c14
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak

19.06.2020 | rok: 27.07. 2020 | CG | Ulcinj
TURISTICKA ORGANIZACIJA ULCINJ
Kupovina poslovnog prostora

Tekst

CRNA GORA

Ministarstvo finansija

Uprava za javne nabavke

Naručilac Turisticka organizacija Ulcinj,

Broj 01/20-01-524/20-2

Mjesto i datum Ulcinj 19/06/2020

Turisticka organizacija Ulcinj, objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU broj: 01/20-01-524/20-2

za Otvoreni postupak javne nabavke

-I Podaci o naručiocu-

Naručilac:

Turisticka organizacija Ulcinj Kontakt osoba/e:

Nail Bajri

Adresa:

bulevar Gj.K.Skenderbeu Poštanski broj:

85360

Grad:

Ulcinj Identifikacioni broj:

02770881

Telefon:

030412414 Fax:

030412414

Elektronska pošta (e-mail):

nbajri@hotmail.com Internet stranica (web):

http://www.ulcinj.travel

-II Predmet javne nabavke-

Robe

Radovi

Usluge

70120000-8 Kupovina i prodaja nekretnina

Opis (dodatak)

Kupovina poslovnog prostora u Ulcinju.

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:

cjelina

partije (navesti partije)

-III Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)-

Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma

da

ne

-IV Procijenjena vrijednost javne nabavke-

Procijenjena vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: 190.000,00 eur

-V Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude-

najniža ponuđena cijena

ekonomski najpovoljnija ponuda

-VI Dodatne informacije-

-VII Dokumentacija-

http://portal.ujn.gov.me/delta2015/search/displayNotice.html?type=InvitationPublicProcure&download_file=download_file&docId=143958&id=131998

Tenderska dokumentacija

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa

Tenderska dokumentacija tenderska 01-20 to.docx 71,26 19/06/2020 12:35:23

Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa

Odluke (rješenja)

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa

Ugovori

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa

-Mjesto i datum objavljivanja:-

Portal Uprave za javne nabavke: [LINK: http://portal.ujn.gov.me] portal.ujn.gov.me

Zadnja izmjena dana: 19/06/2020 13:55:25