Datum
13.7.2020.
Početna CIJENA
716.495,18
Predmet aukcije
43b204bb-8d3b-4150-85b2-5b24a9ed72fa
Mjesto
78887623-a373-4858-b703-07ecef150176
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

26.06.2020 | rok: 27.07. 2020 | CG | Rožaje
STEČAJNI UPRAVNIK
Prodaja imovine stečajnog dužnika - mašina - premotač za papir, premotač iz rolne u tabak, premotač iz rolne u rolnu, mašina za sečenje papira, vaga

Tekst

D.O.O.BERK - u stečaju - Rožaje , Karavanski put bb, St.br 570/19. Stečajni upravnik: tel:067 270 555: mat.br: 02817993: reg.br:5-0595440 Prijem službene pošte :Privredni sud CG. IV Proleterske br. 2 Rožaje, 25.06.2020.god.

Stečajni upravnik u stečajnom dužniku D.O.O.BERK - u stečaju -

Rožaje , na osnovu Rješenja stečajnog sudije Privrednog suda CG u Podgorici, poslovne oznake St.br.570/19 od 2.07.2019. godine, a u skladu sa čl. 134,135, i 136. Zakona o stečaju (SI. list CG, br. 1/2011) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju (SI. list CG, br. 53/2016)

OGLAŠAVA

II javni poziv za prodaju cjelokupne imovine stečajnog dužnika D.O.O.BERK - u stečaju - Rožaje JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA,

I

istovremeno obavještava o namjeri prodaje imovine stečajnog dužnika,

stečajnog sudiju, vlasnike stečajnog dužnika, stečajne povjerioce,sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo kao i sva druga zainteresovana lica.

Predmet prodaje je cjelokupna imovina stečajnog dužnika D.O.O.BERK - u stečaju - Rožaje koja se nalazi u Rožaju, a koju imovinu čini:

1. - Mašina - premotač za papir ...............................................

početna cijena - 3.840,00 €

2. - Mašina - premotač iz rolne u tabak .......................................

početna cijena - 7.480,00 €

3. - Mašina - premotač iz rolne u rolnu ........................................

početna cijena - 4.840,00 €

4. - Mašina za siječenje papira .................................................

početna cijena - 3.212,00 €

5. - Vaga .............................................................................................

početna cijena - 484,00 €

Ukupna cijena : 19.856,00 €

Uslovi i postupak prodaje:

Prodaja predmetne imovine stečajnog dužnika se vrši javnim prikupljanjem pisanih ponuda, u skladu sa članom 134. stav 3.Zakona o stečaju (SI. list CG, br. 1/2011), koje ponuđači dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu : PRIVREDNI SUD CRNE GORE , Podgorica.ulica IV Proleterske brigade br. 2, neposredno na arhivi Suda ili putem pošte-preporučenom pošiljkom sa naznakom D.O.O.BERK - u stečaju - Rožaje - JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA - NE OTVARAJ, St.br. 570/19.

Razmatraće se ponude koje prispiju na naznačenu adresu sa nazivom pošiljaoca, odnosno koje se lično dostave do 27.07.2020.god. do 10,30 časova.

Otvaranje ponuda obaviče se dana 28.07.2020.god. sa početkom u 12,30 časova u kancelariji broj 21 Privrednog suda Crne Gore. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici. Ponude otvara stečajni upravnik. Pravo učešča na javnom prikupljanju ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja blagovremeno dostave ponudu u zatvorenoj koverti, koja mora da sadrži:

Za pravna lica:Potvrdu o registraciji od nadležnog registra.ponudu potpisanu od lica ovlašćenog za zastupanjetea tačnim nazivom predmeta prodaje i ponuđenu cijenu koja ne može biti manja od početne cijene koja je data ovim oglasom),naziv pravnog lica i sjedište i potvrdu o uplaćenom depozitu u iznosu od 5 % od ukupne cijene. Za fizička lica:Potpisanu ponudu(sa tačnim nazivom predmeta prodaje i ponuđenu cijenu koja ne može biti manja od početne cijene koja je data ovim oglasom),ime i prezime.adresa stanovanjaJMBG i ovjerenu fotokopiju lične karte ili punomoćje suda ako se radi o ovlašćenom licu i potvrdu o uplaćenom depozitu u iznosu od 5% od ukupne cijene. Svi elementi ponude moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ponuđena cijena izražava se za cjelokupni predmet prodaje tj.ponuđač dostavlja bezuslovnu ponudu za kompletnu imovinu sa cijenom u eurima.Neblagovremene i nekompletne ponude neće se razmatrati. Stečajni upravnik zadržava pravo da ne prihvati niti jednu prispjelu ponudu ukoliko ponuđene cijene budu odstupale od procijenjene vrijednosti tj. ako budu niže od oglašene početne cijene. Smatrat ce se da su ispunjeni uslovi za otvaranje ponuda ako do naznačenog vremena za dostavljanje ponuda pristigne makar jedna pisana ponuda. Depozit se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika, koji se vodi kod NLB Montenegro banke AD Podgorica, broj 530 - 28792 - 64.

Predmetna imovina se prodaje u cjelini u viđenom stanju sa statusom u kojem se nalazi u trenutku prodaje,bez prava na naknadnu reklamaciju. Stečajni upravnik ne odgovara za nedostatke koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji.Ponuđači se pozivaju da sve podatke o imovini steknu ličnim uvidom. Imovina se može razgledati svakog radnog dana u vremenu od 11,00 do 14,00 časova počev od dana oglašavanja u dnevnim listovima do dana otvaranja ponuda, po prethodnoj najavi stečajnom upravniku. Kriterijum za odabir ponuda je isključivo najveća ponuđena cijena, a koja nije niža od oglašene početne cijene.tj predmetna imovina će se prodati ponuđaču koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača donijeće stečajni upravnik u roku od 8 (osam) dana, od dana održanog javnog otvaranja ponuda. Sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiće se Ugovor o kupoprodaji (prenosu) imovine najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja odluke stečajnog upravnika o izboru najpovoljnijeg ponuđača.sa tim što je najpovoljiji ponuđač dužan da prilikom zaključivanja ugovora priloži dokaz da je uplatio cjelokupnu kupoprodajnu cijenu (umanjenu za depozit), u protivnom stečajni upravnik će smatrati da je ponuđač odustao od ponude i imovinu dodijeliti drugorangiranom ponuđaču. Odustajanje odabranih ponuđača od date ponude ili zaključenja Ugovora, ima za posledicu gubitak uplaćenog depozita. Stečajni upravnik zadržava pravo da u bilo kom stadijumu postupka prodaje odustane od prodaje ili neodabere ponuđača po ovom oglasu, u kom slučaju bi se uplaćeni depoziti vratili ponuđačima u roku od 8 (osam) dana od dana održanog javnog otvaranja ponuda.Ponuđačima koji ne budu odabrani, uplaćeni depozit ce se vratiti u roku od deset dana od dana pravosnažnosti Odluke o prodaji.Stečajni upravnik će u roku od 15 (petnaest) dana od dana otvaranja ponuda svim ponuđačima dostaviti obavještenje o proglašenom najuspešnijem ponuđaču i visini prihvaćene ponude.

Svi troškovi koji proizilaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u cjelosti snosi kupac.dok troškove bankarskih provizija na vraćene depozite snose ponuđači.

Sve ostale informacije u vezi predmetne prodaje se mogu dobiti na tel. broj 067 270 555.