Datum
13.7.2020.
Početna CIJENA
383.224,53
Predmet aukcije
d11eb561-0c6c-4f82-b786-8866a85c3ab7
Mjesto
16bdc327-2565-4a14-a56f-0b868eb58560
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

26.06.2020 | rok: 24.07. 2020 | CG | Bar
JAVNI IZVRŠITELJ VESELIN ŠĆEPANOVIĆ
Prodaja nepokretnosti - porodična stambena zgrada u KO Novi Bar

Tekst

Ivm.br. 844/16.

Javni izvršitelj Veselin Šćepanović iz Bara, odlučujući u pravnoj stvari izvršnog povjerioca Heta Asset Resolution DOO Podgorica,Bulevar Stevog Petra Cetinjskog br. 143, koga zastupa izvršni direktor Miloš Srejić i član odbora direktora Michael Krenn, protiv izvršnog dužnika Maraš Predrag iz Bara, Ul. Prve Bokeljske brigade, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice serijskog broja AA 0394243, radi naplate novčanog potraživanja, VPS 58.550,27 €, dana 25.06.2020. godine, donio je

ZAKLJUČAK O PRODAJI

I Određuje se I prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika Maraš Predraga, upisane u LN broj 959. KO Novi Bar, na

kat. parceli br. 3379, po načinu korišćenja

porodična stambena zgrada PD1, prizemlje 65m2,

u obimu prava svojine izvršnog dužnika 1 /1; PD 2, prizemlje 115m2 u obimu prava svojine izvršnog dužnika 1/1; PD 3, prvi sprat 179m2 u obimu prava svojine izvršnog dužnika 1/1; PD 4, potkrovlje-mansarda 179m2, u obimu prava svojine izvršnog dužnika 1/1.

II Prvo javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti održaće se dana, 24.07.2020. godine u 12,00 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja u Baru, u Bul. 24. Novembar- pored cvjećare Orhideja.

III Nepokretnosti izvršnog dužnika navedene u st. I. ovog Zaključka su predmet prodaje po pravosnaž-nom i izvršnom rješenju o izvršenju Javnog izvršitelja, lvm.br. 844/16 od 02.09.2016. godine, radi naplate potraživanja izvršnog povjerioca u iznosu od 58,550,27 €, sa pripadajućom zateznom kamatom počev od 24.08.2016. godine.kao dana podnošenja predloga za izvršenje, pa do konačne isplate, iznos od 1.319,50 €, ime nagrade za rad javnog izvršitelja do dana donošenja rješenja o izvršenju, iznos od 25,00 €, na ime popisa i procjene pokretnih stvari, iznos od 328,00 € na ime troškova izlaska na lice mjesta, iznos od 15,00 € na ime administrativnih taksi, iznos od 116,16 € na ime objavljivanja zaključka o I prodaji u dnevnom listu, iznos od 15,00 € na ime nagrade za donošenje zaključka o I prodaji, iznos od 30,00 € na ime organizovanja I prodaje, iznos od 4,50 € na ime dostave pismena strankama.

IV Nepokretnost navedena u stavu I ima tereta upisanih u LN broj 959 KO Novi Bar, i to: Hipoteka na iznos od 45.000,00 eura sa rokom vraćanja 04.02.2018. odn. 120 mjeseci, po kreditu br.161205848/07 od 04.02.2008. u korist Hypo Alpe Adria Development DOO Podogrica, Bul. Sv. Petra Cetinjskog br.43, mat.br.02660482; Zabilježba obavještenja o početku namirenja duga od 19.09.20111 br. 3152/11 u korist Hypo Alpe Adria BankAD Podgorica; Zabilježba Rješenja o izvršenju lvm.br. 844/16 od 02.09.2016. godine, Javnog izvršitelja Veselina Šćepanovića.

V Vrijednost opisane nepokretnosti utvrđena je rješenjem ovog Javnog izvršitelja Ivm. br. 844/16. od 12.12.2019. godine, u smislu odredbe čl. 168. ZIO na ukupan iznos od 244.500,00€.

VI Na prvom Javnom nadmetanju za prodaju, nepokretnost se ne može prodati ispod utvrđene vrijednosti pod tač.5. Zaključka. Stranke i založni povjerioci mogu se sporazumjeti izjavom datom na zapisnik kod Javnog izvršitelja, da se nepokretnost može prodati putem Javnog nadmetanja po cijeni nižoj od utvrđene vrijednosti.

Ako se nepokretnost nije mogla prodati na prvom Javnom nadmetanju, Javni izvršitelj će zakazati drugo javno nadmetanje pod ustavima iz čl. 173. ZIO.

VII Ponudioci su dužni da prije početka nadmetanja polože jemstvo na račun Javnog izvšitelja 540-7174-60. (na koji se polažu sredstva na ime jemstva) u iznosu od 24.450,00 €, što predstavlja 10% utvrđene vrijednosti nepokretnosti. Ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime jemstva odmah po zaključenju nadmetanja, osim II i III ponuđaču. Zainteresovanim kupcima Javni izvršitelj će omogućiti razgledanje nepokretnosti 8 dana prije održavanja javnog nadmetanja, na pismeni predlog zainteresovanog kupca.

VIII Najbolji ponudilac-kupac je dužan da cijenu za koju je kupio nepokretnost uplati na poseban račun Javnog izvršitelja br. 540-7175-57. kod Erste banke AD Podgorica u roku od 8 dana od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi prodajnu cijenu Javni izvršitelj će proglasiti daje prodaja nepokretnosti tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvaće drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnost, a ako ni taj ponuđač ne položi cijenu koju je ponudio i to u određenom roku, Javni izvršitelj će pozvati trećeg po redu ponuđača da kupi nepokretnost, a u slučaju da sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne polože ponuđenu, odnosno prodajnu cijenu u navedenu roku, iz položenog jemstva od strane kupca izmiriće se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između cijene postignute na ranijoj i novoj prodaji.

IX Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos postignute cijene na javnom nadmetanju i ako bi se obzirom na njegov red prvenstva, mogao namiriti iz prodajne cijene, dužan je da na ime cijene položi samo razliku između potraživanja i postignute cijene.

U Baru, dana, 25.06.2020. godine

JAVNI IZVRŠITELJ Veselin Šćepanović s.r.

Pravna pouka:

Protiv navedenog zaključka nije dozvoljen prigovor čl.8. ZIO.