Datum
13.7.2020.
Početna CIJENA
130.532,60
Predmet aukcije
40bcb1d1-b951-4708-bfc6-d8d6553f72dd
Mjesto
e90bb775-95d6-4c01-9240-304833eb2457
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

24.06.2020 | rok: 24.07. 2020 | CG | Podgorica
STEČAJNI UPRAVNIK
Prodaja imovine stečajnog dužnika - četvorospratna stambena zgrada, dvorište i pašnjak u KO Pečurice, Bar

Tekst

Na osnovu rješenja Privrednog suda Crne Gore, Podgorica, St. br.282/19 od 21.02.2020. godine, o sprovođenju postupka bankrotstva i unovčenja imovine stečajne mase, kao i članova 134,135. i 136. Zakona o stečaju (Sl. list CG, br. 01/11, 53/16), stečajni upravnik u stečajnom dužniku BOJINR d.o.o. Podgorica - u stečaju:

obavještava

Stečajnog sudiju, dužnika, razlučnog povjerioca, sva lica koja imaju pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri

prodaje cjelokupne nepokretae imovine stečajnog dužnika, i ujedno oglašava:

Treće javno prikupljanje ponuda za prodaju imovine stečajnog dužnika

1 Predmet prodaje je nepokretna imovina stečajnog dužnika na adresi: Dubrava 126, Dobre Vode, Bar, KO: PEČURICE, LN 851, Opština Bar, i to:

1.1 Pašnjak4.klase..........................................................................204 m.

1.2Dvorište...................................................................................78 m1.

1.3 Četvorospratna stambena zgrada površine..................................476 m2.

2. Ponude se lostavljaju za cjelokupnu nepokretnu imovinu iz LN 851, no umanjenoj, jedinstvenoj i početnoj cijeni od 269.600,006.

3. Pravo na dostavu ponude i učešće na oglasu imaju sva pravna i fizička lica koja:

3.1 Uplate depozit u iznosu od 15.000,0O£ na žiro račun stečajnog dužnika broj 565-6154-55.

3.2 Dostave zatvorenu, pisanu, bezuslovnu ponudu, sa ponuđenim iznosom koji mora biti jednak ili veći od oglašene cijene, na adresu: Privredni sud Crne Gore, Četvrte Proleterske br. 2, 81000 Podgorica.

3.3 Na zatvorenoj koverti obavezno stave naznaku: Ponuda za kupovinu imovine BOJING d.o.o. Podgorica - u stečaju (St.br.282/19) - NE OTVARAJ!

4. Navedena imovina se prodaje u viđenom stanju, bez prava reklamacije no bilo kom osnovu.

5. Jedini kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene.

Ponuda je dostavljena u roku ako stigne na arhivu suda do 24.07.2020. godine, do 10:00 časova. Ponude dostavljene putem pošte koje ne prispiju na arhivu suda do naznačenog vremena dostavljanja, kao i nepotpune, neblagovremene i neuredne ponude koje sadrže uslov, neće se uzimati u razmatranje. Status kupca stiče ponuđač koji ponudi najveću cijenu, koja nije niža od početne. Proglašeni kupac je dužan da u roku od 5(pet) radnih dana od dana otvaranja javnih ponuda i proglašenja kupca uplati preostali iznos kupoprodajne cijene na račun prodavca i u istom roku sa prodavcem zaključi kupoprodajni ugovor. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu i ne zaključi ugovor u iavedenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac će pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji sa drugim najboljim ponuđačem, ako ponuda nije manja od početne. U tom slučaju, drugi najbolji ponuđač ima ista prava i obaveze kao proglašeni kupac.

Propisane poreze i troškove zaključenja kupoprodajnog ugovora u cjelini snosi kupac. Učesnicima javnog prikupljanja ponuda koji nijesu stekli status kupca depozit će biti vraćen u roku od 7(sedam) dana od dana otvaranja ponuda. Uslov za odlučivanje o javno prikupljenim ponudama smatra se ispunjenim ako se na oglas javi 1(jedan) kupac. Prije početka otvaranja ponuda obavezna je identifikacija ponuđača ili njihovih zastupnika.

Imovina koja je predmet prodaje može se vidjeti u terminima koji se dogovore sa stečajnim upravnikom, uz prisustvo ovlašćenog predstavnika stečajnog dužnika.

Javno otvaranje ponuda obaviće se u petak, 24.07.2020. godine, sa početkom u 12:00 časova, u kancelariji br. 13 Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

Za sve dodatne informacije obratite se na mobtel broj +382 (0) 67 821238.